Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2018-01-22 15:45 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Planering som beskriver huvudsakliga arbeten i år 2
Grundskola 2 Svenska
På ett lustfullt och varierat sätt kommer du att få läsa och själv skapa olika typer av texter.

Innehåll

Övergripande mål

I arbetet med svenska får du utveckla ditt språk och dina förmågor att tänka, kommunicera, läsa och skriva.

Långsiktiga förmågor

Undervisningen i svenska syftar till att du ska utveckla förmågorna att:
Kunna skriva olika texter med tydlig handling så att andra förstår.
Kunna läsa och förstå olika typer av texter för att uppleva och lära.
Kunna söka fakta och presentera det du lärt dig.

Läsa och skriva

- Läsa skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner. 
- Återberätta viktiga delar av det du läst så att andra förstår.
- Skriva olika typer av berättelser och texter, för hand och på dator.
- Skriva med hela meningar som börjar med stor bokstav, skrivs med små bokstäver och slutar med punkt, frågetecken eller utropstecken. 
- Stava ord rätt som du ofta använder.
- Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. 

Tala, lyssna och samtala

- Lyssna, samtala om och återberätta olika saker för varandra.
- Muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

- Samtala om hur berättande, poetiska och faktatexter är uppbyggda.

Språkbruk

- Använda stödord i tankekartor för att minnas.
- Lära nya ord och begrepp.

Informationssökning och källkritik

- Söka information  på webben och i faktatexter.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att träna dina förmågor genom att:

- läsa och skriva olika sorters texter enskilt och tillsammans med andra 
- lyssna till högläsning  och samtala om det du och dina kamrater just hört
- återberätta för att öva din läsförståelse genom att samtala om text du läst och svara på frågor till texten
- arbeta med att använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken samt vissa enkla stavningsregler.
- göra muntliga presentationer/ redovisningar
- använda digitala redskap

 


 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du

- kan läsa olika typer av texter för att uppleva och lära.
- kan förstå och samtala om det viktiga i berättelser och enkla faktatexter.
- kan skriva meningar på rätt sätt.
- kan stava de flesta ord i dina egna texter.
- kan skriva berättelser med tydlig handling.
- kan skriva enkla faktatexter om det du lärt så att andra förstår.
- kan ge och ta muntliga instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Svenska år 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå4
Läsa
Du kan läsa en enklare text men förstår ännu inte hela innehållet. Med viss hjälp kan du läsa och förstå en enklare skriftlig instruktion. Du kan återberätta vad du läst.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt. Du kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Du kan läsa elevnära skönlitterära texter, faktatexter och instruktioner. Du kan uppfatta det som står ”mellan raderna”.
Du kan läsa med god hastighet och inlevelse. Du kan läsa och förstå en skriftlig instruktion i flera led. Du kan läsa översiktligt och få fram den information du söker. Du lustläser. Du kan samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter skrivna för barn och ungdom. Du kan läsa böcker i olika genrer.
Du kan läsa med flyt både högt och tyst och du uppfattar skeenden och budskap i texter. Du kan läsa ungdomslitteratur med parallella handlingsförlopp. Du kan jämföra och referera till andra texter och egna erfarenheter. Du kan granska en text och läsa kritiskt.
Skriva: Innehåll
Du kan skriva en enklare berättelse men behöver hjälp med den ”röda tråden” i din text, dvs. att få med en tydlig inledning, handling och slut.
Du kan skriva berättande texter med tydlig handling och återge ett kronologiskt händelseförlopp. Du kan skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår.
Du skriver längre texter med tydlig struktur och ett sammanhang som är lätt att följa. Du använder dig av olika sambandsord och synonymer Du kan skriva texter med olika syften/genrer. Du kan skriva faktatexter med egna ord.
Du börjar kunna reflektera och bearbeta dina texter utifrån egen värdering och andras råd. Du utvecklar din berättarteknik och skriver målande, beskrivande och engagerande.
Skriva: Form
Du har börjat använda punkt och stor bokstav. Du skriver ofta mellanrum mellan orden. Du börjar fråga om stavningen av ord.
Du använder oftast stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter. Du kan skriva läsligt för hand. Du kan stava vanligt förekommande ord.
Du använder dig av dialog i dina texter. Du delar upp dina texter i stycken. Du kan använda en ordlista. Du kan stava vanligt förekommande ord som är dubbeltecknade eller ljudstridigt stavade.
Du använder en varierad meningsbyggnad och rätt tempus. Du känner till ordklasserna.
Tal och samtal
Du kan förklara en enklare uppgift för en kamrat. Du kan berätta om något du varit med om men du behöver träna på att hålla dig till ämnet.
Du kan framföra dina åsikter i en grupp och ta del av andras åsikter. Du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll på ett tydligt sätt framgår. Du kan ge och ta emot enkla muntliga instruktioner.
Du kan muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande. Du kan samtala om frågor och ämnen från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor och framföra egna åsikter och ge egna kommentarer.
Du kan redovisa ett eget arbete inför en grupp på ett tydligt och levande sätt med en röd tråd. Du kan delta i en diskussion och argumentera sakligt och övertygande.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: