Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter och språkvarianter i Portugisiska (Vt18)

Skapad 2018-01-22 19:24 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 9 Modersmål
Du kommer att lära dig om olika dialekter och språkvarianter vi har i Portugisiska samt vad som är typiskt för några dialekt, diskutera fördelar och nackdelar med dialekter och du ska lära dig ämnesrelaterade ord som har med dialekter att göra. Du kommer att forska, planera och skriva en internet artikel om en specifik dialekt och om portugisisktalande länder/områden.

Innehåll

Syfte
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  
använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där Portugisiska talas.

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer


Centralt innehåll

Läsa och skriva
•Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.


Berättande texter och sakprosatexter


• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar (åk 7-9)


Kultur och samhälle  
Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.


VAD?      KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL

 

Du kommer att lära dig:

 

 •  Hur en faktatext konstrueras

 • Att använda en karta för att planera och organisera din text.

 • Att anpassa ditt muntliga språk till olika mottagare.

 • Att anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur.

 • Portugisiskan grundläggande struktur i jämförelse med svenskans

 • Att visa kännedom om grundläggande portugisisk grammatik och språkstruktur.

 • Hitta  pålitliga källor och skriva fakta  om olika portugisisktalande länder

 • Lyssna och identifiera olika talade variationer i  portugisiska  

 • Skriva en digital artikel som kombinerar ord,  bild  och video

 • Genomföra en muntlig presentation (åk 4- 9)  med stöd av en digital presentation (åk 7-9)

  

 

 

HUR?           Genomförande    

Så här ska vi arbeta…


- Läsa olika  faktatexter om dialekter och språkvarianter i portugisiska

- Analysera  faktatext struktur
- Kolla på video, lyssna på musik  samt intervjuer

- Läsa på skönlitterära texter

- Diskutera  om texterna uttalade budskap och det som står mellan raderna

- Diskutera och argumentera  om   fördelar och nackdelar med  användning av ett visst dialekt eller  språkvariant i  olika sammanhang

- Diskutera  om människors villkor, identitets- och livsfrågor
- Använda ordbok för ordförståelse
-     Träna på stavningen, skiljetecken, grammatik (att använda reglerna till god effekt) samt meningsbyggnaden i det portugisiska språket (åk4-6)

- Använda en karta för att planera din internet artikel (åk4-6) om en portugisisktalande dialekt.
- Använda av sig av en checklista för  skriftliga texter  och muntliga presentationer
- Skriva en digital artikel som ska publiceras i en webbsida om dialekter och språkvarianter i Portugisiska.

- Ge och få respons för sitt  skriftligt  arbete samt bearbeta texten utifrån responsen

 


Bedömning  - Det här ska du kunna …

Bedömning sker kontinuerligt  under uppgiftens genomförande

Jag kommer att bedöma din förmåga att …


- sammanfatta  texternas innehåll och återberätta med dina egna ord
- hitta och hänvisa  till  texten för att stärka dina argument
- göra egna resonemang  och delta i diskussioner i grupp
- förklara  textens struktur  och hänvisa till exempel från texterna
- kommentera texternas uttalade budskap och det som står mellan raderna
- använda  grundläggande grammatiska regler och stavningsregler
- använda interpunktion
- använda ordbok för begreppsförståelse  
- skriva en digital artikel med hänsyn till textens karakteristiker och språk
- variera språket i texten

- ge och få respons samt bearbeta dina texter efter responsen
- planera och utföra en muntligt presentation och anpassa språket till sammanhanget

 

E – nivå

C - nivå

A - nivå

 

Du   uttrycker dig muntligt så att andra förstår.

 

 

 

 

 

 

Du  sammanfattar  enkelt  en text  så att  budskapet  blir till en viss del klart.

 

Du   skriver  enkla texter med enkel  språkvariation som andra kan förstå.

 

 

 

 

 

 

 

Du följer vissa  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur till en viss del . Du använder rätt  tempus ganska ofta.

 

 

 

 

 

 

Du kan ta upp ett enkelt ämne och kan delta i en diskussion med enkelt anpassad språk.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett ganska tydligt sätt så att andra förstår genom att använda ordförrådet, tempus och grammatik på ett relativt säkert sätt.

 

Du sammanfattar  en text så att budskapet blir  klart.

 

 

Du   skriver  relativt tydliga  texter med relativt god språkvariation, samt du kan göra din text ganska intressant och relevant för olika mottagare.

 

 

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  relativt bra. Du använder  ofta rätt tempus i vissa sammanhang.

 

 

 

Du kan ta upp ett ämne, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion samt anpassa språket till mottagare relativt bra.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett tydligt  och så att andra förstår, genom att använda ordförrådet, tempus och grammatik på ett någorlunda säkert sätt.

 

 

Du sammanfattar  en text så att budskapet blir mycket tydligt.

 

 

Du   skriver   tydliga texter med utvecklad  språkvariation, samt du kan göra din text intressant och relevant för olika mottagare.

 

 

 

 

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  mycket bra. Du använder rätt tempus i rätt sammanhang.

 

 

 

 

 

Du kan ta upp ett ämne, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion  samt anpassa språket  till mottagare mycket bra .

 

 

  

  

 

Dokumentation

- Lärarens eget material

-          Olika fakta, skönlitterära  och webbtexter

-          Skapade ord-uttrycks gloslistor

-          Elevens egen text

 

 

Arbetsperiod : 6 - 7 lektioner à 60 minuter


Ansvariga lärare:

 

Lisa Rebeggiani

Amanda Guimarães

  
Modersmålscentrum i  Lund

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: