Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt skapande

Skapad 2018-01-23 10:27 i Svärdsjöskolan Falun
uppgift inom trä och metallslöjd. "Fritt skapande"
Grundskola 9 Slöjd
Inom denna uppgift får du möjligheten att välja arbete. Du väljer tekniker och, eller kombinerar tekniker så att du får en produkt som du vill skapa. Inom arbetsområdet arbetar du med slöjdens olika delar som idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur de samverkar under framställningen, arbetsprocessen. Du får möjligheten att under arbetsområdet visa din förmåga att planera ditt arbete utifrån egna förutsättningar och tillgång på tid och resurser. Ditt arbete bygger på progression från dina tidigare kunskaper som du kan vidareutveckla, eller nya tekniker du vill prova.

Innehåll

MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2 

 Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att alla elever respekterar andra människors lika värde.

 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

 • Du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.

 • Du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till Din egen förmåga.

 

FÖRMÅGOR

Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplan:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • Två och tredimensionella skisser, modeller och och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 • Tolka slöjdföremålets estetiska uttryck.

  

UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om:

 • Vi kommer under terminen att arbeta med följande arbetsområden: limmning , hyvling , olika typer av sammanfogningstekniker, montering,  samt olika val av ytbehandling.

 • Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, materialkännedom mm, i informationsblad, böcker och skrivna instruktioner.

 • Slöjdens trämaterial: trä som är lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material.

 • Redskap: Sågar, hyvlar, filar, mätinstrument, borrar, maskiner mm.

 • Hantverkstekniker: såga, fila, borra, olika mättekniker, bearbeta, behandling (måla, olja), valfria tekniker.

 •  

Du kommer även ta in kunskaper av att vistas i den kreativa miljön: i slöjdsalen får du upprepa dina tidigare kunskaper och förankra dessa ännu mer. 

 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga vilken såg du använt, skjutmått, vinkelhake, fiberriktning, borra, träborr metallborr, maskinnamn mm 

 • Begrepp du samlar på dig under arbetets gång.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.

 • Analysera och ge omdömen om din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Ex på hjälpfrågor att ställa till sig själv kan vara; Hur har det gått att arbeta? Vad har varit svårare/ lättare? Hur blev resultatet? Vilka erfarenheter har jag gjort?/ Vad har jag lärt mig under arbetet? Vad är jag nöjd över?

 • Du ska också visa på samband mellan form, funktion och kvalité. Ex på hjälpfrågor; Vilken form, stil eller känsla ville jag ha på mitt föremål? Blev det som jag hade tänkt mig.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.

 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.

 

FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, skissande, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

 

Du kan välja ett arbete inom trä och metall utifrån dina mål. Om du väljer att göra tex. En låda, en låda kan vara enkel eller utvecklad, det finns valmöjligheter att jobba mot högre mål och utveckla ditt arbete. Det finns många sätt att ta sig vidare. Hur vill du att ditt arbete ska se ut?

Du börjar med att skissa hur du vill att ditt arbete ska se ut, därifrån väljer du storlek på ditt projekt samt sammanfogningstekniker. Du kan utveckla ditt arbete genom att sätta in hyllor eller sätta på ett lock. Du kan göra sätta på gångjärn eller utveckla att göra egna gångjärn. 

  

BEDÖMNING.

Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar (arbetsprocessen) och det färdiga resultatet, hur du skriver om ditt pågående arbete i din loggbok och utvärderar hur det gått

 

 • Att du kan göra två och tredimensionella skisser.
 • Att du kan arbeta utifrån en arbetsbeskrivning.
 • Att du kan hantera verktyg och maskiner på ett säkert och riktigt sätt.


Kopplingar till läroplanen

 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
 • I arbete med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. 

 

MÅLDIALOG

 •  Sker kontinuerligt under arbetets gång och genomförande, eller vid behov.

Matriser

Sl
Kopia av Fritt skapande

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.....
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt och på egna initiativ.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt och på egna initiativ.
Ny aspekt
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och....
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Ny aspekt
Eleven kan i slöjdarbetet...
bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven...
pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Ny aspekt
Under arbetsprocessen...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och välja eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och välja eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Eleven kan ge..../av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet...
enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning.
utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning.
utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: