Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 vårterminen 2018

Skapad 2018-01-23 10:38 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att: 1. Formulera sig och kommunicera i tal 2. Formulera sig och kommunicera sig i skrift 3. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande 4. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 5. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 6. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 7. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla din kritiskt tänkande.Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med dina klasskamrater med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt. 

 

Tidsplan: höst17 - vår18

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

  

Förmåga

Centralt innehåll

Hur vi ska arbeta

 

Läraren ska bedöma

 

LÄSA

 

 

 

 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

• Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

 

 

Du läser valfri barn-/ungdomsbok/böcker hemma och skriver om den. Du skriver både om din egen läsupplevelse, tankar kring boken och en bokanalys. I en bokcirkel berättar du muntligt om boken utifrån de frågor som du besvarat.

Vi läser tidningsartiklar från finska dags- och kvällstidningar. Du jobbar med frågor till artiklar. Du lämnar in svar skriftligt till läraren och diskuterar svaren med de andra eleverna. 

Vi bekantar oss närmare med argumenterande texter. Du lär dig vad som utmärker argumenterande text och insändare. Du lär dig tes, argument och hur man bygger ut sina argument. Vi läser exempel på insändare och ser närmare på insändarens innehåll, ordval och struktur. Slutligen skriver du en insändare som även de andra eleverna läser och ger feedback på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du redogör skriftligt och muntligt om den lästa boken. Du ska kunna berätta om din läsupplevelse och dina egna tankar kring boken samt skriva en bokanalys. Jag ser till struktur, innehåll och språk i analysen.

Du svarar skriftligt på frågor om nyhetsartiklar och diskuterar med andra elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 

På lektionerna övar vi på argumenterande texter. Du lär dig att skriva en insändare samt ge kamratrespons på en annan elevs insändare. Du bearbetar texten utifrån kamratresponsen och lärarrespons.

Du skriver en bokanalys. Du skriver både om din egen läsupplevelse, tankar kring boken och en bokanalys.

Du skriver om filmen "Den bästa av mödrar." Du får ett antal frågor att arbeta med hemma. Skriftliga svar lämnas in till lärare. På lektionen har vi ett samtal om filmen där du utgår ifrån dina svar.

Du tränar dig i att använda ordböcker, översättningsverktyg samt stavningskontroll både hemma och på lektionerna.

 

 

 

 

 

Du redogör skriftligt och muntligt om den lästa boken. Du ska kunna berätta om din läsupplevelse och dina egna tankar kring boken samt skriva en bokanalys. Jag ser till struktur, innehåll och språk i analysen. Du använder ett ordförråd som är anpassat till mottagare och syfte.

Du skriver svar på frågor till filmen "Den bästa av mödrar." I svaren ser jag till innehåll och språk.

Du svarar skriftligt på frågor om nyhetsartiklar och diskuterar med andra elever. 

 

Du skriver en insändare. I insändaren ser jag till språk, struktur samt innehåll. Du ska kunna tes och argument samt insändarens uppbyddnad. Ordförrådet är anpassat till mottagare och syfte. Du ska ge skriftlig feedback på en annan elevs insändare. Till detta har du en mall.

 

 

 

 

TALA

 

 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

 

På lektionerna är det många muntliga övningar där det är viktigt att du deltar. 

Vid läsning av tidningsartiklar får du ett antal frågor att arbeta med. Du svarar på frågorna enskilt och i par. Därefter diskuteras artiklarna i gruppen.  På samma sätt får du arbeta med argumenterande texter och insändare. 

I bokcirkeln berättar du muntligt om en bok som du läst utifrån frågor som du besvarat skriftligt. 

När du sett filmen "Den bästa av mödrar" får du ett antal frågor att arbeta med skriftligt. Därefter berättar du muntligt om dina reflektioner och deltar i ett samtal om filmen.

På lektionerna får du muntliga övningar med de andra eleverna i form av språkutvecklande spel, lekar mm.

I samtal om tidningartiklar, böcker, film och argumenterande texter ska du kunna diskutera och samtala om innehåll, ord och centrala begrepp samt dina egna tankar kring det lästa och sedda. I bedömning ingår att du ska kunna berätta och samtala om innehållet i texter och film. Jag ser också till flyt, ordförråd samt användning av centrala begrepp.

 

 

 

KULTUR

 

 

 

• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

I samband med nyhetsläsning och skrivande av argumenterande text samtalar vi om och jämför aktuella samhällsfrågor i Sverige och i Finland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Mall MCL Matris 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
LÄSA
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSA
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
LÄSA
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
SKRIVA
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
SKRIVA
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
SPRÅKJÄMFÖRELSE
Eleven kan att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
Eleven kan att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
Eleven kan att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
SPRÅKJÄMFÖRELSE
Genom översättning kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom översättning kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom översättning kan eleven eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
TALA
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
TALA
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
KULTUR
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
KULTUR
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: