Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnan Mål och utvecklingsplan Språk vt-18

Skapad 2018-01-23 13:40 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Stjärnan

 

Ansvarig personal

Carina, Ann-Louise, Barbro, Catrine

Kapitel från LpFö

Utveckling och lärande Lpfö 2:2

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ansvarar för att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Utveckling pågår när:

1.  Barnen benämner saker vid namn.

2.  Barnen kan uttrycka sina åsikter och önskemål.

3.  Barnen kommunicerar, diskuterar, reflekterar och drar slutsatser, själva och tillsammans.

4. När aktiviter från planerade språklekar ger ringar på vattnet och märks i den fria leken. 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Att göra, så syns det:

1. Att vi bekräftar barnens benämningar på rätt sätt och använder språket på ett adekvat sätt. Att vi utökar barnens ordförråd och ordförståelse. Vi kommer att uppmärksamma och sätta upp "veckans svåra ord", så att barnen förstår ordets rätta betydelse.

2. Att vi hjälper dem att sätta ord till deras handlingar. Vi läser och diskuterar ur våra fyra Rättighetslådor tex. Tio små Kompisböcker. Vi använder också våra språkpåsar för att konkretisera diskussioner. 

3. Vi har boksamtal där vi kan dra slutsatser genom texterna, koppla till våra egna och andras erfarenheter. Vi kommer att kunna nyttja vårt Nta-arbete till att diskutera, reflektera och dra slutsatser.  Vi vill utmana barnen i deras vardags kommunikation.

4. Vi ska ska arbeta med planerade aktiviteter.Sedan stimulera och uppmuntra barnen när de i den fria leken använder sig av sin nya språkliga medvetenhet.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

1. Vi gör korta noteringar i ett block.

2. Observationer utifrån barnets behov.

3. Bild- och textdokumentation.

4. Att mäta status för nuläget är svårt. Vi gör detta mycket redan nu men vi ska i fortsättningen tydligt dokumentera vad barnen använder sig av, hur barnen gör och vad de reflekterar över.

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

1.

2.

3.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: