Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans nyhet vt 2018

Skapad 2018-01-23 15:26 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Jag vet att den rubriken som löd, ”Vettvilling höll stora delar av Svedala i skräck”, inte var överensstämmande med verkligheten eftersom jag hade varit där och visste att ”vettvillingen” var en smålänning med gevär som sköt salut och inte en galning med ett gevär. Mina föräldrar var däremot inte där och trodde tills jag berättade sanningen att de ovetandes varit hotade till livet. Vi möter varje dag påståenden som kan vara svåra att verifiera som sanna eller osanna. Ofta kommer dessa påståenden från tidningar, TV eller internet de har kallats den tredje makten sidan om riksdagen och domstolarna. Det är därför viktigt att ni lär er hur dessa medier fungerar och hur ni kritiskt ska kunna läsa en tidning, titta på TV eller inhämta information från internet.

Innehåll

 

Förmågor att utveckla i arbetsområdet

 

·        analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

·        uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

·        söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Centralt innehåll från kursplanen i samhällskunskap

 

·        Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Hur Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

·        Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

Arbetssätt

 

Detta är ett enskilt arbete som du bokar tid, förbereder, och redovisar. Du redovisar den nyhet som du tycker är ”Veckans nyhet” utifrån lärandematrisen och delger dina klasskamrater den.Vi kommer under läsåret lyssna på allas redovisning av veckans nyhet 1-2 ggr.

Bedömning

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom den redovisning du gör. Under hösten kör vi en testomgång som inte påverkar ditt betyg negativt och den feedback du får kan du använda dig av under vårens redovisningar. Detta är en återkommande uppgift som ni ska göra vid flera tillfällen under hela er högstadietid  minst en gång per termin

Språkutveckling

 

Vi kommer fokusera på de begrepp som är viktiga för arbetsområdet genom att medvetet diskutera dem och sätta dem i kontext. Nya ord du stöter på skriver vi upp i en ordlista.

Språkmål

 

När vi är färdiga med detta arbetsområde kan du använda rätt begrepp i rätt sammanhang och med ett adekvat ordförråd beskriva aktuella händelser muntligt.

Begrepp för arbetsområdet

 

Utrikeskorrespondent

Dagstidning

Trovärdig

Opinion

Mikro,meso,makro

Primärkälla

Rikstidning

Dementera

Sekundärkälla

Lokaltidning

Källkritik

Vinkla/Tendens

Kvällstidning

Användbar

 

 

 Matris

 

 

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven har (…) kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då (…) samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

          Du beskriver sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället.

          

          

     

        grundläggande
enkla

·        Du förklarar sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället.

 

goda
förhållandevis komplexa

·        Du förklarar sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället och problematiserar det.

         

       

        mycket goda
komplexa

Exempel Fake news Medier som opinionsbildare lokala vs nationelle nyheter Leder till lagändringar

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett (…) fungerande sätt.

 

 

 

Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar.

 

i huvudsak 

Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar.

 

relativt väl

Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar.

 

väl

Exempel: Mikro – Meso – Makro, Källkritiska begrepp

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då (…) samband med (…) underbyggda resonemang.

 

Du berättar varför nyheten är viktig ur ett perspektiv och visar på samband med andra händelser

 

 

 

enkla

enkla och till viss del

Du berättar varför nyheten är viktig ur olika perspektiv och visar på samband mellan perspektiven och andra händelser

 

 

förhållandevis komplexa

utvecklade och relativt väl

Du berättar varför nyheten är viktig ur olika perspektiv och visar på samband mellan perspektiven och andra händelser och problematiserra

 

komplexa

välutvecklade och väl

Exempel: Mikro – Meso – Makro

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med (…) resonemang och (…) underbyggda argument och kan då i (…) utsträckning växla mellan olika perspektiv

Du jämför nyheterna i 2 olika medier visar på olikheter eller likheter.

 

 

enkla

till viss del

viss

Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier och visar på olikheter och likheter.

 

 

utvecklade

relativt väl

förhållandevis stor

Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier, visar på olikheter och likheter och problematiserar.

 

välutvecklade

väl

i stor

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett (…) fungerande sätt och för (…) och (…) underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du söker och källkritiskt granskar information i massmedia. Du använder vissa begrepp.

 

 

 

i huvudsak

Du söker och källkritiskt granskar information i olika massmedia och jämför fakta. Du använder flera begrepp i din granskning.

 

 

relativt väl

Du söker och källkritiskt granskar information i många olika massmedia och jämför fakta. Du använder flera begrepp i din granskning.

 

väl

Exempel: Relevans, primärkälla sekundärkälla, trovärdig, användbar, muntlig källa, tidskriterie, tendens

Riks-, lokal-, kvälls-, dagstidning, Sociala medier, tv radio, pod osv

Matriser

Sh
Veckans nyhet

E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värderar och uttrycker ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information & Källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: