Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor Grundplanering Violen 2020

Skapad 2018-01-25 08:01 i Regnbågen Dibber Sverige AB
I grundplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Välkommen till avdelning Violen som är en småbarnsavdelning med ålder 1-3 år. Pedagogerna som jobbar på Violen är Munna, Mahima och Kicki.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet

På Violen arbetar vi genomgående med öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Detta gör vi genom att träna barnen i att våga säga vad de tycker, lära sig vänta på sin tur, hjälpa varandra och bli självständiga.

Vi tycker att det är viktigt att våra barn känner att de har inflytande i den dagliga verksamheten och detta anammar vi genom att låta dem vara med och påverka våra aktiviteter under dagarna.

Vi vill att varje barn utvecklar Sin identitet och känner trygghet i den. 

Rutiner

06.30 Förskolan öppnar ( avd: Anemonen)

08.00 Frukost

09.00 Aktiviteter inne/ute

09.30 Fruktstund

10.15 Blöjbyte

10.30 Samling

10.45 Lunch

11.30 Vila

14.00 Blöjbyte vid behov

14.10 Mellanmål

14.40 Blöjbyte vid behov

14.45 Lek ute/inne

16.00 Sammanslagning på Violen

16.30 Fruktstund

18.00 Förskolan stänger

Bäddning, dukning, blöjbyten och samling sker enligt rullande schema som sitter på väggen i avdelningens matrum.

Barnen inbjuds till att medverka i rutinsituationer. De får träna på att duka, hämta blöja, bädda inför vilan mm. Vi kommer att arbeta med "sammarbetsvärdar" dvs att barnen kommer att få hjälpas åt tillsammans med oss att t ex att duka enligt ett schema som rullar från dag till dag och som kommer att sitta på insidan av vår dörr in till avdelningen. Vi kommer att använda pedagogernas och barnens kort för att tydliggöra för barnen vems tur det är på vilken dag.

Varje pedagog ansvarar för samma barn vid matsituationen. Vid matsituationen sitter barnen vid tre olika bord tillsammans med en eller två pedagoger. Barnen sitter vid samma bord och med samma pedagog varje dag. Vi passar på att samtala om olika saker i lugn och ro. Barnen får träna på ord och meningar som är relaterade till matsituationer. När alla barn vid ett bord ätit klart får barnen tillsammans duka av, tvätta sig och sedan gå in till vilorummet för att vila.

Regler

På vår avdelning är vi omtänksamma och tar hand om varandra. Man får inte slåss eller skrika på varandra utan vi pratar och förklarar efter bästa förmåga och med hjälp av pedagog. 

Alla leksaker och material är till för att användas men efter avslutad aktivitet så plockar vi bort våra saker och lägger dem på sin plats. Vi hjälps åt att städa och vi tar hand om våra leksaker och material.

Vi springer inte inne då det är hög risk att man råkar skada sig eller någon annan.

Vi pratar med varandra i normal samtalston för att skona både barn och pedagogers hörsel.

Vi strävar efter att barnen skall klä på sig själva efter bästa förmåga. Detta med hjälp av pedagog för att utveckla barnens motorik och stärka självkänslan.

Vid matbordet har vi bestämda platser. Barnen får träna på att lägga upp mat själva med stöd från pedagog. Vi pratar i normal samtalston med våra bordskamrater. Barnen hjälper till att ta bort sin tallrik, glas och sina bestick när de ätit klart. När måltiden är över väntar vi på varandra vid bordet.

Barns inflytande

Vår intention är att varje barn ska få sina behov tillgodosedda samt uppleva sitt eget värde. Vi vill även att barnen ska känna att de har möjlighet att påverka sin egen vardag och att de känner att deras åsikter respekteras.

Grunden för vår verksamhet är att barnen utvecklar sin nyfikenhet, utforskande och lust att lära. 

Denna termin jobbar  lärvännerna och kompis böcker , där vi utforskar omvärlden på många olika sätt. Våra huvudinriktningar är målområdet som berör språkutveckling samt IKT.

 

Utveckling och lärande

Under denna termin ska vi fokusera kring läroplansmålen "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp”. Förskolan ska ge varje  barn förutsättningar att utveckla ” förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal,mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.  

Vi tränar matte genom att använda oss av matematik under matsituationen, samlingen, hallen, ute i naturen, sandlådan, vid bakning och vi har även en mattepåse som vi har material till hjälp och som vi också använder ute.

Vi tränar språket dagligen genom att ständigt prata, förklara, beskriva och diskutera med barnen. Vi utmanar ofta baren med nya ord och begrepp. Vi frågar barnen mycket och ofta, och försöker ge barnen ett rikt ordförråd.  

Att läsa mycket är bra för språkutveckling,  för att lära sig ord och gramatik. Barnen får uppleva känslor ur boken och förhoppningsvis kan vi få barnen att tycka om att läsa i framtiden. Därför har vi lässtunder nästan varje dag. 

Vi försöker hela tiden uppmuntra barnen till att utforska sin miljö och material. Vi har material som visar på siffror och bokstäver samt material som utmanar barnen i konstruktion, bygg, motorik och samspel.

När vi pedagoger leker med barnen förhåller vi oss olika beroende på situation och barnens behov. Ibland intar vi en iakttagande roll och ibland är vi närvarande i leken.  

Det allra mesta av våra leksaker och vårt material är på barnens nivå, så att de själva kan leka med det de vill när de vill. Viss material som innehåller små delar samt viss skapandematerial förvaras utom räckhåll för barnen på grund av risk att sätta i halsen. Detta material tar vi fram vid vissa tillfällen när en pedagog sitter tillsammans med några få barn. 

Vi leker ofta hela gruppen tillsammans. Under vissa aktiviteter delar vi upp barnen utifrån deras egna intressen. Ibland delar vi upp barnen i de tre grupper, där den ansvariga pedagogen tar hand om de barn hon ansvarar för. Detta sker oftast vid påklädnad, blöjbyten/toalettbesök och i lunchsituationen.

Vi har hela tiden samtalet i fokus. Vi beskriver situationer och frågar mycket. Vi använder ord och begrepp och uppmanar barnen att förklara och beskriva situationer med ord.

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Vid inskolning vistas en eller båda föräldrarna, tillsammans med barnet, minst tre dagar på förskolan. Barnets behov styr sedan om föräldern behöver närvara flera dagar eller om barnet behöver gå kortare dagar. Föräldrarna får vara med och diskutera kring när lämning ska göras och kring barnets behov. 

Föräldrarna får minst tre ggr/vecka information via avdelningens blogg angående dagens aktiviteter och verksamhetens innehåll. Föräldrarna kan även ta del av sitt barns lärlogg, där vi dokumenterar det enskilda barnets lärande. 

Varje termin hålls ett föräldramöte där vi presenterar verksamhetens innehåll. Minst en gång/år erbjuder vi alla föräldrar ett utvecklingssamtal kring barnets utveckling och lärande. Vid båda dessa tillfällen är vi väldigt tacksamma för föräldrars åsikter, tankar och idéer.

Vi har dagliga samtal med föräldrarna kring barnets utveckling och lärande. Vi beaktar föräldrarnas synpunkter när det gäller genomförande av vår verksamhet.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi utvärderar verksamhetens rutiner och barns inflytande, utveckling och lärande vid våra avdelningsplaneringar som vi har varje tisdag. Detta gör vi med hjälp av mallen "Reflektion pedagogisk dokumentation". Vi dokumenterar här våra reflektioner och kopplar dem till läroplanens mål. 

Vi kommer att filma barnen och oss själva i olika rutinsituationer och lärandesituationer. Vi kommer att utgå från dem när vi reflekterar på avdelningsplaneringarna. Vi kommer även att visa barnen filmer på de olika situationerna och sedan diskutera kring barnens reaktioner. Vi tar tillvara på de situationer som barnen tycks uppleva som intressant, meningsfullt och roligt. Vi utgår sedan från dessa situationer när vi för arbetet i barngruppen framåt.

Vi kommer att synliggöra vår pedagogiska dokumentation genom beskrivningar och foton kring hur processen med barnens lärande i barngruppen fortgår. Vi kommer fortlöpande att dokumentera detta på en vägg inne på vår avdelning. Denna process blir då synlig för både barn och föräldrar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: