Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagens hjälte och Min hjälte

Skapad 2018-01-25 09:20 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna arbetar med veckans hjälte samt skriver om sin egen hjälte.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad är egentligen en hjälte? Vad gör en hjälte och vad tycker du är viktigt hos en hjälte? I det här arbetsområdet ska du arbeta med dagens hjälte samt skriva om din egen hjälte. Du ska även arbeta med kamratrespons.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- söka information från olika källor och värdera dessa. 

Lektionsinnehåll

Presentation av dagens hjälte.

Skriftligt resonemang kring dagens hjälte. Söka information,sammanfatta informationen med egna ord, vara källkritisk och källhänvisa.

Egen skriftlig produktion av din hjälte.

Kamratrespons.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris - Min hjälte

SKRIVA

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den Kommunikativa och kognitiva funktioner
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Styckena
Styckeindelning förekommer.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
Du har ofta vardagliga, enkla och talspråkliga ord.
Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Ibland är du nyskapande och kreativ.
Ordvalet är inte så varierat och kanske inte alltid passar för textens syfte och mottagare.
Texten visar viss variation i ordval.
Texten visar variation i ordval.
Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Styckemarkering
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, till exempel genom att börja längst ut på ny rad (kallas hybridstycke).
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning
Du stavar de flesta ord på ett för genren lämpligt sätt. Du gör vissa återkommande stavfel.
Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Du stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
-------------------------->
Användning av tecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Dessa tecken följs av stor bokstav.
Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
...
Texten i sin helhet
Din text visar att du är på rätt väg i din skrivutveckling. Du behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i din text.
-------------------------->
--------------------------->
Din text visar att du har kommit långt i din skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.

Sv
Hjältar - respons

Kamratrespons

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
F
E
C
A
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om en kamrats text.
Du kan ge utvecklade omdömen om en kamrats text.
Du kan ge välutvecklade omdömen om en kamrats text.
Bearbeta respons
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett enkelt sätt.
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett utvecklat sätt.
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett välutvecklat sätt.

Sv
Matris över källor, fakta, bearbetning av fakt och struktur

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Behöver stöd med urval av källor.
Klarar att självständigt göra ett urval av relevant källa.
Klarar att självständigt göra ett urval av några relevanta källor.
Klarar att självständigt göra ett urval av flera relevanta källor.
Redovisa /Källhänvisning
Källhänvisning saknas.
Gör ett försök till källhänvisning.
Klarar till viss del använda korrekt källhänvisning.
Använder fullständig och korrekt källhänvisning.
Granska
Granskar inte källornas trovärdighet.
Försöker att till viss del granska källornas trovärdighet.
Försöker att kritiskt granska källornas trovärdighet.
Granskar kritiskt källornas trovärdighet.

Fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Väljer fakta som har ingen eller liten relevans för uppgiften.
Får med viktig fakta men har svårt att välja bort fakta som inte har relevans för uppgiften.
Väljer ut fakta som oftast är relevanta för uppgiften.
Väljer ut fakta som är relevanta för uppgiften och viktiga för sammanhanget.
Centrala begrepp
Texten saknar begrepp och förklaringar som har med arbetsområdet att göra.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra men förklaringar saknas.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra och några förklaringar finns.
Texten innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra. Begreppen används och förklaras på ett begripligt sätt.

Bearbetning av fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva/sammanfatta
Förståelse
Visar inte förståelse på grund av ofullständiga beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta.
Visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta och gör försök till en sammanfattning.
Visar förståelse genom beskrivningar och sammanfattning.
Beskriva/sammanfatta
Egna formuleringar
Skriver av innehållet i källorna utan egna formuleringar.
Skriver av innehållet i källorna men använder en del egna formuleringar.
Skriver till störst del med egna formuleringar.
Skriver med egna formuleringar.
Dra slutsatser
Slutsats saknas.
Försök till slutsats finns men underbyggs inte av fakta.
Slutsats finns och underbyggs delvis av fakta.
Slutsats finns och är underbyggd av fakta.

Sv
Kunskapskrav Dagens hjälte och Min hjälte

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: