Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinen Teamplan VT-2018

Skapad 2018-01-25 13:33 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
RÖRELSELEK

Innehåll

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen? 
 • Vilka situationer fångade barnens intressen? 
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Gemensamt intresse i barngruppen är att röra sig, såväl i leken som till musik. Det finns ett behov av lärarstyrda rörelseaktiviteter, och att få uppdrag (enskilt och i grupp) med utmaning. Vid dessa situationer känner de sig delaktiga samt kompetenta att utföra  aktiviteten, samt komma med egna förslag i utformningen av leken. Vi har nu en barngrupp med mycket spring i benen, vilket kan bero innemiljöns stora, tomma ytor samt brist på en bra anpassad utemiljö. Vi vill bibehålla barnens intresse för rörelseaktiviteter genom att skapa förutsättningar till rörelse, genom att utforma lärarstyrda aktiviteter som uppmuntrar till dans, rytmik. Med detta vill vi även utveckla en förståelse för aktivitetens regler, struktur och mening.

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning.

  Våra strävansmål
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin:

 •  "Nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära."
 • "Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö98 Rev, 2016).


  Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?
 • Vad innebär att..? 
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

Vi vill bibehålla barnens intresse för rörelseaktiviteter genom att skapa förutsättningar till rörelse, genom att utforma lärarstyrda aktiviteter som uppmuntrar till dans, rytmik. Med detta vill vi även utveckla en förståelse för aktivitetens regler, struktur och mening. Vår roll i detta blir att skapa tid, vara delaktiga i leken/aktiviteten och bistå med erfarenheter i lekens struktur samt regler.

Det behövs mer grovmotorisk träning i förskolan. Idag är det vetenskapligt klarlagt att bättre grovmotorik ger bättre detaljminne och finmotorik samt att det finns ett signifikant samband mellan rörelse och inärning av matematik och språk (Ingagerd Ericsson, doktor i pedagogisk och lektor i idrottsvetenskap).

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

Vi erbjuder barnen strukturerade lekar som innefattar regler, som skall stimulera barnens fantasi och kreativitet.

Val av tema är MENINGSFULL RÖRELSELEK.

Vi kommer att använda oss utav våra stora ytor och det utemiljöns möjligheter till fysiska utmaningar.

Vi kommer att dela in barnen i grupper då alla aktiviteter inte alltid är anpassat till de yngre barnen.

Vi kommer att använda oss av utemiljöns lekplats som har klätterställning och hinderbana. I vissa aktiviteter behöver vi material för dans, vilket exempelvis kan vara musik.

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

Vi kommer diskutera kring barnens önskningar och tankar kring rörelse. Vi dokumenterar gemensamt på veckoplaneringarna.

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: