Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband, förändring, algebra och mönster

Skapad 2018-01-26 09:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Syfte: Du ska få lära dig: • Uttrycka andelar i procentform • Samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform • Ta reda på resultatet vid procentuella förändringar • Beräkna sannolikheten och ange de med olika uttrycksformer • Grunder i kombinatorik • Avläsa och rita koordinatsystem • Om proportionella samband i vardagliga situationer • Använda begrepp som är kopplade till kapitel 3 och 4 Mål: Tal och räkning Du ska kunna följande begrepp: • Procent • Bråkform • Decimalform • Enklaste form • Förkorta • X-axel och y-axel • Sannolikhet • Koordinatsystem • Origo • Proportionalitet • Graf Bedömning: Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom ett skriftligt prov vecka 10 på kap 3 och 4. Genomförande: För att nå målen kan du träna dem på följande sätt: • Metod- och begreppsträning i matteboken. • Metod- och begreppsträning genom elevspel.se/matematik • Genom problemlösning varje vecka med EPA-metoden (enskilt, par och grupp). • Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik. • Du kommer att få arbeta praktiskt/laborativt med vissa matteuppgifter. Förmågor i matematik • Problemlösningsförmåga Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet. • Begreppsförmåga Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang. • Metodförmåga Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter. • Kommunikations- och resonemangsförmåga Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Syfte:

Formulera och lösa problem

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder

Föra och följa matematiska resonemang

 

Du ska få lära dig:

Uttrycka andelar i procentform

Samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

Ta reda på resultatet vid procentuella förändringar

Beräkna sannolikheten och ange den med olika uttrycksformer

Grunder i kombinatorik

Avläsa och rita koordinatsystem

Om proportionella samband i vardagliga situationer

Vilken ordning räknesätten ska utföras

Teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler

Förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler 

Konstruera och beskriva mönster

Teckna och lösa ekvationer

Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

Använda begrepp som är kopplade till kapitel 3 och 4

 

Du ska kunna följande begrepp:

·             Procent

·             Bråkform

·             Decimalform

·             Enklaste form

·             Förkorta

·             X-axel och y-axel

·             Sannolikhet

·             Koordinatsystem

·             Origo

·             Proportionalitet

·             Graf

·             Prioritetsregler

·             Variabel

·             Algebraiskt uttryck

·             Värdet av ett uttryck

·             Förenkling av uttryck

·             Mönster

·             Ekvationer

 

 

 

 

Bedömning:

Du kommer att få visa dina förmågor både under lektionstid i klassrummet och genom ett skriftligt prov vecka 13 på kap 3 och 4.

 

Genomförande:

För att nå målen kan du träna dem på följande sätt:

  • Metod- och begreppsträning i matteboken och på andra sätt
  • Träna på problemlösning
  • Du kommer att få arbeta praktiskt/laborativt med vissa matteuppgifter.

 

 

Matriser

Ma
Brunnsåkerskolan Matematik kunskapskrav åk 6

1
2
3
Problemlösning Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begreppsförmåga Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation Föra och följa matematiska resonemang Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: