Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - Leken

Skapad 2018-01-26 10:14 i Förskolan Lärkan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Leken är en viktig del i barnens utveckling och lärande. De får möjlighet att bearbeta sina upplevelser, använda sin fantasi och utveckla det sociala samspelet.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och leken är vårt arbetssätt. Det är genom lek som barnen lär sig nya saker, tränar språk, bearbetar upplevelser och tränar socialt samspel. För att stödja barnen i leken använder vi oss av tecken som stöd, samt In-print bilder.

 

METOD

 • Genom att observera barnens lek, utarbetar vi miljön och material för att stimulera och tillgodose barnens behov i leken både ute och inne.
 • Vi arbetar i olika grupper för att ge barnen möjlighet att hitta fler kompisar, utbyta nya ideer och ta tillvara på varandras fantasi både i utelek och innelek.
 • Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dom i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter, träna lekregler samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
 • Vi använder oss både av styrd och fri lek.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom bilder och anteckningar utifrån våra observationer.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar i arbetslaget över hur leken fungerar och delger varandra eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv. Detta gör vi under våra fredagsplaneringar men också vid våra planerings/studiedagar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: