Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min kropp

Skapad 2018-01-26 13:08 i Järle förskola Örebro
Temaarbete som handlar om mig, min familj och min omvärld
Förskola
Syftet med detta projekt är att belysa likheter och olikheter mellan våra kroppar och hur vi använder kroppen.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen har visat intresse för att titta i böcker om hur kroppen fungerar, några barn har även spelat ett spel " Vem där" då de uppmärksammade olikheter i människors utseende. Barngruppen har visat stort intresse för rörelse.

Vi vill också medvetandegöra barnen om att de bestämmer över sin egen kropp.

 

Metod

Eftersom barnen redan visat intresse för ögon, har vi pedagoger valt att inleda projektet med att undersöka våra ögon. Sedan går vi vidare utefter barnens nyfikenhet.

Parallellt med forskning kring kroppen kommer vi att jobba med rörelse, såväl stora som små kroppsrörelser alltifrån att blinka med ögat till större rörelser i alla dess former.

Vi kommer även  använda oss av rädda barnens bok " stopp min kropp", barnyoga, konstruktion av motorik/hinderbanor med hjälp av ritningar ute och inne, skapande i olika former och material, digitala verktyg m.m

Mål

Målet med projektet är att synliggöra att vi ser ut på olika sätt och att skapa självkänsla, kroppsmedvetenhet samt att belysa att alla har lika värde. vi vill också höja vikten av en sund balans mellan mat, stillasittande, rörelse för att upprätthålla en god hälsa.

För vem och hur ska det dokumenteras?

Barnen kommer själva dokumentera till stor del deras lärande med hjälp av lär-platta, tekningar, ritningar, konstruktioner av olika slag, som vi sedan reflekterar över tillsammans i barngrupp men även pedagoger enskilt.

Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
Vi dokumenterar och reflekterar barnens tankar och komentarer under aktiviteternas gång.
Dokumentationen och reflektioner är till för både barnen, deras familjer och oss pedagoger.

Det  kommer att läggas ut  på Unikum men även här på förskolan kommer dokumentationer att synliggöras på väggarna. Dels för att bjuda in till spontana samtal och reflektioner mellan barn, föräldrar och pedagoger. 

 

 

Utvärdering/Uppföljning

En utvärdering och reflektion av det arbete som genomförts kommer göras mellan barn och pedagoger. Hur gick det? Vad var lätt, svårt? Hur går vi vidare? Hur kan vi utveckla det? Är det något särskilt vi bör arbeta mer med? Uppnådes målen som sattes?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: