Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Må Bra

Skapad 2018-01-26 13:51 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa Kemi Biologi
Under delar av vårterminen kommer vi tillsammans med övriga grupper på skolan ha ett tema om kropp och hälsa med syftet att eleverna efter avslutat tema ska veta vad de behöver för att må fysiskt, psykiskt och socialt bra.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, Kapitel 1 och 2)

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Under temat kommer de här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (bi)
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (bi)
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, (Idh)

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång. Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. Vilka ämnen det har att göra med ser du i parentes. Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

 • samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. (Bi)

 • använda naturvetenskapliga informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar (Bi)

 • i resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet relatera till några samband i människokroppen. (Bi)

 • genomföra undersökning utifrån givna planering och även bidra till att formulera frågeställning. (Bi)

 • jämföra dina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du kan även ge förslag som förbättra undersökning. (Bi)

 • göra dokumentationer av dina undersökningar i bild och text. (Bi)

 • visa dina kunskaper om biologiska sammanhang genom att ge exempel med användning av biologins begrepp. (Bi)

 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. (Idh)

 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat och bränslen kan eleven relatera till några kemiska samband (Ke)

 

Vad ska vi göra?

Biologi

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.  

 • att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer.

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Kemi           

 

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom löpande observationer och mindre examinerande uppgifter inom varje delområde. I slutet på temat kommer du få applicera dina kunskaper i ett ämnesvergripande projekt där vi kopplar ihop SO-kunskaper om hur samhället styrs med dina nyvunna kunskaper om kropp och hälsa. 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: