Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik och Akustik

Skapad 2018-01-28 16:31 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola F – 9 Fysik
Hur sprids ljud? Hörs en explosion ute i Rymden? Är starka ljud skadliga? Hur mäter man ljud? Hur bildas en regnbåge? Är UV-strålning farligt?

Innehåll

Akustik & Optik

 

Hur sprids ljud? Hörs en explosion ute i Rymden?
Är starka ljud skadliga? Hur mäter man ljud?
Hur bildas en regnbåge?
Är UV-strålning farligt?

 

Innehåll


Övergripande läroplansmål

Kopplingar till läroplan

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Syfte - förmågor från kursplanen

 

Kopplingar till läroplan

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

        använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

        genomföra systematiska undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till centralt innehåll i kursplanen för FYSIK  7-9

Fysiken i naturen och samhället

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

 

Fysiken och vardagslivet

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.


Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

 

 

 

Fysiken och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Fysikens metoder och arbetssätt

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

 

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du ska visa att du:

·         känner till ljudets och ljusets egenskaper

·         kan redogöra för vardagsfenomen kopplade till ljud och ljus

·         kan använda fysikens ord, begrepp och modeller inom detta arbetsområde

·         kan planera, utföra och dokumentera laborationer

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Du ska visa att du med hjälp av grundläggande kunskaper kan resonera om fenomen inom akustik och optik. Din förmåga att argumentera, dra slutsatser och att använda dig av begrepp samt att kunna förklara begrepp inom området bedöms. Förmågorna visar du genom diskussioner, skriftliga läxförhör, muntliga samt skriftliga presentationer, laborationsrapporter samt ett skriftligt prov. 

Undervisning – Begrepp vi kommer att arbeta med:

En fullständig lektionsplanering lämnas ut till eleverna i pappersform samt läggs i GAFE. Undervisningen kommer att kretsa kring följande begrepp:

BEGREPP

Under arbetsområdets gång ansvarar varje elev själv för att skriva ned förklaring till vad de olika begreppen betyder. Skulle det vara svårt att förstå vad som menas med de olika begreppen finns det naturligtvis möjlighet att fråga under lektionerna.

 

 

Begrepp: Akustik

Vibrationer
Svängningar
Högt och lågt ljud
Starkt och svagt ljud
Förtätning
Förtunning
Amplitud
Frekvens
Period
Decibel
Hertz
Klangfärg
Övertoner
Buller och toner
Eko
Resonans
Absorberas
Infraljud
Ultraljud

 Begrepp: Optik

Ljuskälla
Återkastat ljus
Glödlampa
LED lampa
Energisparlampa
Skuggor
Reflexion
Parallellt ljus
Konvergent
Divergent
Brännpunkt
Fokus
Konkav
Konvex
Infallsvinkel
Reflexionsvinkel
Ljusbrytning
Totalreflexion
Ljusstyrka
Ljusår
Lux
Närsynt
Översynt
Ålderssynthet
Spektrum
UV-lus
IR-ljus
Polariserat ljus
Polaroid solglasögon
Laser
Röntgen

Fullständig lektionsplanering läggs ut på Google Apps
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Optik och Akustik

E-nivå
D-nivå
Uppfyller E-nivå och delvis C-nivå.
C-nivå
B- nivå
Uppfyller C-nivå och delvis A-nivå.
A- nivå
Samtal / diskussion / skriftliga frågor
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ”Akustik och Optik” (t ex filmer, teori ifrån boken, vetenskapsnyheter) med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna skiljer eleven på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ”Akustik och Optik” (filmer, teori ifrån boken, vetenskapsnyheter) med relativt god koppling till fysikens modeller och teorier. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna skiljer eleven på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” (filmer, teori ifrån boken, vetenskapsnyheter) med god koppling till fysikens modeller och teorier. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan på egen hand se samband och konsekvenser både inom aktuellt arbetsområde och andra områden inom naturvetenskapen. I diskussionerna skiljer eleven på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med väl utvecklade motiveringar.
Söka information och presentera (text, media eller muntligt)
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Läxförhör
Eleven kan endast svara kortfattat på en mindre del av frågorna (ca 25%).
Eleven kan svara på minst hälften av frågorna och kan på någon av frågorna ge ett omfattande svar som tyder på djupare förståelse för frågan
Eleven kan svara på i stort sett samtliga frågor och kan på flera frågor ge svar som tyder på djupare förståelse för frågan.
Arbeta i grupp / Kamratstöd
Eleven löser sin del av gruppens uppgifter. Eleven bidrar i viss mån till att utveckla kamraters arbete.
Eleven löser sin del av gruppens uppgifter och tar även ansvar för att hela gruppens presenterar sitt arbete. Eleven bidrar med stöd för att utveckla kamraters arbete.
Eleven löser sin del av gruppens uppgifter och tar även ansvar för att hela gruppens presenterar ett bra arbete. Eleven bidrar med ett gott stöd för att utveckla kamraters arbete.
Förståelse för naturvetenskapens betydelse i vårt samhälle
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter inom ”Akustik och Optik” och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter inom ”Akustik och Optik” och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter inom ”Akustik och Optik” och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Genomföra laborationer och skriva labrapporter
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: