👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna

Skapad 2018-01-28 19:41 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Med hjälp av babblarna arbeta med olika arbetsområden såsom värdegrund, språk, matematik, skapande, natur och teknik samt rörelse.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Då vi varit två nya fröknar i gruppen och även några nya barn har vi under arbetat mycket för att skapa en trygg barngrupp och få ett bra

samarbete i arbetsgruppen. Vi har lärt känna varandra och hittar nya lekkonstellationer. Barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med

kamraterna i gruppen. Vi arbetar med att barnen ska få en vi-känsla och att vi är en grupp där alla har lika värde.

För att gruppen ska bli trygg och en bra vi-känsla ska skapas känner vi att det är viktigt att arbeta med värdegrunden och göra många olika

gemensamma aktiviteter. Vi har även märkt att flera barn behöver träna på sina språkliga förmågor för att kunna förmedla vad de vill och inte vill.

Mål

Att skapa en trygg barngrupp med en bra vi-känsla samt att barnen ska kunna förmedla vad de vill och inte vill.

Barnen ska också på ett roligt och inspirerande sätt få möta flera olika kunskapsområden.

Genomförande/Arbetsmetoder

- Vi introducerar babblarna successivt och observerar vad barnen har för förkunskaper. Vi kommer börja med Doddo och Babba.

- Vi kommer att sätta upp de olika babblarna i samlingsrummet och figurerna kommer att vara med oss i samlingsinnehållet beroende på vad

samlingen innehåller.

- Vi arbetar med att bli medforskare i barnens lek genom att ta tillvara på deras tankar och idéer. 

Dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess. Vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera,

anteckna och ibland filma.

Utvärdering - Uppföljning

Vi reflekterar, diskuterar med barnen och i arbetslaget. Vad har vi sett? Vad gör barnen? Vad behöver dom för att komma vidare? Har miljön någon

påverkan?

Efter arbetet med observation, dokumentation och reflektion så kommer en ny utmaning tillbaka till barnen för ytterligare ett lärande.

Vi reflekterar, diskuterar med barnen och i arbetslaget. Vad har vi sett? Vad gör barnen? Vad behöver dom för att komma vidare? Har miljön någon

påverkan?

Efter arbetet med observation, dokumentation och reflektion så kommer en ny utmaning tillbaka till barnen för ytterligare ett lärande.

Teoretisk utgångspunk

Johanssons (2005) menar att samlingar är ett tillfälle där ett sammanhang skapas och är både en övningssituation och ett kommunikativt samspel.

Säljö (2003) skriver att för att samlingar och gemensamma aktiviteter och lekar överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv på lärande då

det är ett tillfälle för barnen att lära av varandra och av pedagogen då de interagera med varandra genom sång, ramsor, samtal och samspel.

Vidare skriver han att det är viktigt att pedagogerna skapar en miljö som är stimulerande och utvecklande för barnen.

Det viktigaste i arbetet med små barn är att hela tiden se och bekräfta barnen samt att grunden i arbetet ska vara att bygga trygga och goda

relationer mellan både vuxna och barn samt mellan barnen (Niss & Söderström 1996).

 

Referenser

Johansson, E. (2005). Möten för lärande - pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i Förskolan. Stockholm: Myndighet för

skolutveckling.

Säljö, R. (2003). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag.

Niss, G.,Söderstöm, A. (1996). Små barn i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Uppgifter

 • Doddo - sociala kompetenser och värdegrund

 • Babba - språkkunnig

 • Bibbi - matematiker

 • Dadda - natur och teknik

 • Bobbo - rörelseexpert

 • Diddi - en kreativ skapare

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016