👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda Vt 2018 Språkutveckling

Skapad 2018-01-29 13:58 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

 • Normer och värden LpFö 2:1
 • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
 • Barns inflytande LpFö 2:3
 • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Röda

Ansvarig personal

Sirpa Kung, Annelie Dinesjö ,Mia Rosenholm och Anette Sedin

Kapitel från LpFö

Kap 2:2 Utveckling och lärande.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Prioriterat mål:

Vi vill sätta fokus på våra tre språkgrupper på avdelningen, där vi arbetar med barnens språkutveckling samt det matematiska språket i vår verksamhet under vårterminen.

 

Utveckling pågår när:

1. Barnen visar intresse för bokstäver, skriftspråk och symboler.

2. Barnen använder nya begrepp i sin kommunikation.

3. Barnen på ett bra sätt kan lyssna och kommunicera med varandra i olika situationer. 

4. Barnen lekskriver. 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Vi arbetar med språkutveckling genom Bornholmsmodellen i våra språkgrupper och i våra samlingar. Vi har ett språkutvecklande förhållningssätt där vi som närvarande pedagoger finns med och hjälper barnen i sin kommunikation. I samlingar vill vi ge tid för barnen att uttrycka sina tankar och komma till tals. Arbetar i små grupper för att ge barnen mer utrymme. Vi har boksamtal med de äldsta barnen. Vi vill använda oss av olika sorters skapande i barnens språkutveckling. Vi vill också ha fokus på att rita skriva med blyerts under terminen för att träna öga/hand-kordinationen och träna skrivriktning. 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

Vi observerar barnen i våra språkjournaler för att se vad vi behöver erbjuda barnen i sin utveckling.

Vi arbetar i våra mindre grupper speciellt med språksamlingar på tisdagar under VT. Skolbarnen för sig och de 3-5 åringarna för sig i två grupper.

 

Analys (i slutet av perioden)

 

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016