Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2018 Gula Barns inflytande

Skapad 2018-01-29 14:00 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

 • Normer och värden LpFö 2:1
 • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
 • Barns inflytande LpFö 2:3
 • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Gula avdelningen 

Ansvarig personal

Susanne Björn, Ulrika Strand och Margareta Torgrimsson

Kapitel från LpFö

2.2 Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, 
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. Varje dag ges tillfälle för att välja aktiviteter. Pedagogerna frågar barnen istället för att ge färdiga svar. Självkänslan växer hos barnet när vi tar tillvara deras åsikter och tankar. 

2. När barnen vågar att ta för sig i leken eller den styrda aktiviteten. 

3. Upptäcker och tar egna initiativ med eller utan hjälp av pedagogen.


Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Inspirerande material. Materialet ska vara genomtänkt och ha ett syfte och det är viktigt hur materialet presenteras. Lärmiljön och det inspirerande materialet blir inte pedagogiskt om det inte finns en medvetet närvarande pedagog.

2. Anpassad lärmiljön. Att vara överdrivet strukturerad i början skapar trygghet och ansvar hos barnen.

3.Personalen lyssnar på det enskilda barnet/gruppen som har något att berätta i samlingen och andra situationer, samt verkar för att barnen lyssnar på varandra och respekterar andras åsikter. 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentationer, intervjuer etc:

Dokumentationen blir en tillgång i arbetet med att synliggöra vilket inflytande barnen har i verksamheten.

Vi observerar barnen enskilt och i grupp. 

Barnens tankar och idéer tas med i planeringen och vidare till verksamheten. 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Barnens lärlogg på Unikum. 

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: