Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAGANS VÄRLD på Skutan

Skapad 2018-01-29 17:07 i Förskolan Skeppet Kristinehamn
Genom gemensamma upplevelser vill vi introducera barnen i sagans värld.
Förskola
Skutans planering 2018

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Att barnen ska visa större respekt för, och lyssna mer på varandra. Vilja hjälpa varandra.

Våga stå upp för den man är och våga uttrycka sig inför andra.

Språkutveckling.

 

Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

Empati och förståelse för andra.

Lust, glädje och nyfikenhet.

 

Hur ska det märkas på barnen?

Leker med flera olika kompisar. Hjälper varandra.

 

 Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Ett gott klimat fyllt med kreativitet och skratt.

 Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

 Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Skogen med alla möjligheter.

Många olika lärmiljöer där barnen kan dela upp sig och försjunka i sitt. En nytillkommen lärmiljö som är mycket populär hos alla och där andra konstellationer uppstår.

Ett stort samlingsrum där hela huset har gemensamma aktiviteter.

Ett nytt rum i huset, avskilt från avdelningarna, som kan utnyttjas fritt.

 

Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Starka viljor. Lekmotorer. Olika intresseområden.

Nyfikna och öppna för nytt.

 

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Bra samarbete och tillit till varandra.

Musik, drama, rörelse, språk.

 

Vilka arbetsformer?
Avdelningen, smågrupper,

Skapande, dramatisering, rörelse.

Vilket material?

Främst Kungaskogen men även kompismaterialet (från kompisböckerna).

 

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

 Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Kontinuerligt lyssna på berättelserna och sångerna från Kungaskogen. Utifrån vad barnen nappar på därifrån tar vi med det till vår verksamhet, tex bygga egen koja i skogen.

Dramatisering runt värdegrund och förhållningssätt med hjälp av figurerna i Kungaskogen. Diskussioner runt vad vi gestaltat - vad hände?, varför?, hur kunde man gjort istället?. Alltefter behov tillkommer i hur barnen agerar mot varandra.

Figurerna kommer att, på ett eller annat sätt, finnas med i våra återkommande aktiviteter - skogen och gympa.

 

 Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Alla barn ska ges samma möjlighet utifrån intresse och inte begränsas pga kön. Miljöerna ska vara könsneutrala och blandade.

 

 I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Helst i alla situationer, både planerade, spontana och rutinmässiga.

 

 Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Vi använder oss av veckoreflektion som utvärderas var 10:e vecka.

 

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Vi lyssnar in om föräldrar kommer med önskemål utifrån vad de uppmärksammat hos sina barn.  

 

Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att de visar lust och glädje till vår verksamhet. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: