Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiskplanering för åk9

Skapad 2018-01-30 10:22 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F
åk9

Innehåll

Pedagogisk planeringengelska för åk 9 1. Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll) 2. Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut) 3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas) 4. Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området) 5. Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

Innehåll

Kursplan – engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

 

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

Engelska åk 9

2018

 

Arbetsområde

 

Grammatik, engelska i tal, läs och skrift.

Rubrik

Läsförståelse, hörförståelse, muntliga prestationer och skriftliga prestationer.

Syfte och förmågor

Syftet med undervisning i engelska är att eleverna utvecklar sin förmåga utrycka sig och använda språket i olika situationer och sammanhang. ” Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare” (skolverket).

Undervisning i engelska ska ge möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till livsvillkor och egna erfarenhet. Samt att utveckla kunskaper och förståelse för livsvillkor, sociala och kulturella företeelser där engelska används. Att stimulera elevernas intresse för språk och kulturer är en av undervisningsmål i engelska.

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

·       förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·       använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

·       Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

·       Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

·       Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

·       Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception

·       Talad engelska och texter från olika medier.

·       Talad engelska med viss regional och social färgning.

·       Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

·       Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

·       Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

·       Sånger och dikter.

·       Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

·       Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

·       Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

·       Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

·       Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

·       Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

 

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

·       Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

·       Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

·       Samtal och diskussioner samt argumentation.

·       Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

·       Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

·       Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

 

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängandeEleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängandeEleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerandestrategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 

·      Arbeten: i grupp och enskilt.

·      Diskussioner.

·      Deltagande vid de oförberedda korta diskussioner.

·      Sammanfattningen av den gemensamma texten.

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Kunskapskrav för betyget E i slutet 

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: