Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Pim

Skapad 2018-01-30 13:50 i Kastanjen Örebro
Förskola
Fokusområde - Lika-olika Skriva en saga tillsammans med en kompis

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi har, som en avslutande del i temaarbetet med Lika-olika, valt att barnen ska få skriva en saga tillsammans. Vi vill se hur barnen tänker gällande att alla är olika. Har arbetet på Kastanjen påverkat deras sätt att tänka? Vi vill se om barnen väljer att berätta en stereotyp saga eller om de berättar utifrån ett olikhetsperspektiv. Ett annat syfte med att skriva en saga tillsammans är att låta barnen träna på att samarbeta och lyssna på varandra. Förhoppningsvis berikas de med erfarenheten av att man kan se olika på saker och ting. Barnen får även reflektera och ta ställning över olika dilemman.    

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och samarbeta kring hur olika vi kan förhålla oss till olika saker. Barnen får dela med sig av sina egna erfarenheter och även ta del av andras. När de berättat sin saga får de även rita en teckning tillsammans (dokumentera) som har med handlingen i sagan att göra.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Barnen delas in i små grupper på två-tre barn i varje grupp.

En pedagog är med och skriver ner det barnen säger, samt ser till så att alla i gruppen blir delaktiga i skapandet av sagan.

Sagorna börjar med samma mening: "Det var en gång ett barn som hette Pim...". Pedagogerna utgår ifrån samma frågor i alla grupper:

 • Hur ser Pim ut?
 • Vilka egenskaper (känslor etc.) har Pim?
 • Har Pim någon familj? (Hur ser den ut i så fall?)
 • Var bor Pim?
 • Vad händer i sagan?
 • Hur slutar sagan?

Barnen får sedan tillsammans rita sagan på ett gemensamt papper.

På samlingarna läser vi tillsammans med barnen upp deras olika sagor och barnen får visa sina teckningar.

Vi delger även vårdnadshavare sagorna och gör en utställning i samband med vår årliga ”Kastanjefest”.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: