Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 VT Matteborgen 5B

Skapad 2018-01-30 15:03 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi utgår från Matteborgen 5B, praktiska övningar och problemlösning.
Grundskola 5 Matematik
Matematik vt åk 5

Innehåll

Syfte:

Du ska utveckla din begreppsförmåga inom områden som de fyra räknesätten, bråk, procent, decimaltal samt geometri.

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

Du ska utveckla din förmåga att välja lämplig metod att lösa problem med.

Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt (i tal, skrift, bild och handling), dvs föra resonemang och kommunicera. 

Undervisningens innehåll:

 • Tal, kap 6. Räkna division med minnessiffra. Multiplicera med 11 och 12. Veta när du ska använda de olika räknesätten. Räkna ut svaret på ett ungefär. Lösa textuppgifter med flera uträkningar.
 • Decimaltal, kap 9. Veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas. Kunna läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje. Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Bråk, kap 7. Läsa och skriva bråk. Räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. en tredjedel av 18. Jämföra och storleksordna bråk. Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
 • Procent, kap 8. Veta att en hel är 100%, en halv 50% och en fjärdedel 25% är. Du ska även kunna avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna har samt kunna dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser.
 • Geometri, kap 10. Veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°. Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är. Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva. Veta och kunna använda vinkelsumman i en triangel.

  Matematik åk 5 VT 18

  Sida 

  Provdatum  

  Kap 6 v.6-8

  s. 8-20  

  Diagnos den 23/2. 

  Kap 8 v.10-13

  s. 92-106 

  Diagnos den 29/3. 

  Kap 7 v. 15-18

  s.38–50  

  Prov del A 1 den 4/5. 

  Kap 8 v. 19-21

  s. 66-78 

   den 25/5.  

  Kap 10 v. 22-23 

  s. 124-138 

  Prov del 2 den 8/6. 

 

 

   

 

 

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar/gruppsamtal då vi diskuterar problemlösningsstrategier och tillsammans räknar utvalda uppgifter.

Självständigt räkna övningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 5B. Alla räknar individuellt utvalda basövningar. Efter diagnosen bestäms om eleven ska arbeta vidare med fördjupningskunskaper i området eller repetera olika moment.

Par- eller gruppuppgifter i problemlösning från t.ex boken, gemensam problemlösning eller uppgifter från Kängurutävlingen (ncm.gu.se).

Praktiska övningar samt mattespel av olika slag.

Färdighetsträning och problemlösning via Bingel.se

Bedömning:

Vad bedöms och hur bedöms det?

Genom praktiskt och skriftligt arbete både enskilt, parvis och i grupp ska du visa att du:

 • kan lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att  du använder dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 • kan använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att kunna använda, förstå och förklara begrepp inom de fyra räknesätten, bråk, decimaltal och geometri.
 • kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med en bra fungerande metod för en given uppgift. 
 • kan föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
 • kan använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter samt ett aktivt deltagande vid problemlösning i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: