Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2018-01-31 08:03 i Gläntanskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer de närmsta veckorna arbeta med bråk.

Innehåll

Taluppfattning, statistik och algebra

Under kommande period kommer vi att arbeta med taluppfattning, statistik och algebra.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- kunna använda negativa tal i välkända sammanhang

- kunna beskriva negativa tal med hjälp av olika uttrycksformer

- kunna genomföra beräkningar med negativa tal

- kunna avläsa och tolka information i enkla tabeller och diagram

- kunna redovisa och beskriva resultat

- kunna analysera, tolka och dra slutsatser vid enkla statistiska undersökningar

- kunna tolka ett matematiskt uttryck, kunna välja och använda den metod som passar bäst för uppgiften 

- kunna visa och använda obekanta tal med t ex en bokstav som kan anta olika värden

- kunna redovisa obekanta tal med matematiska uttrycksformer

- kunna använda olika informella metoder för att lösa  enkla ekvationer

- kunna beräkna värdet av ett enkelt uttryck

- kunna olika metoder för att lösa enkla ekvationer

 

Du ska kunna:

 

 • redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer, tex bilder, ord och symboler
 • addera och subtrahera bråk
 • storleksordna tal i bråkform och tal i blandad form
 • utföra beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal
 • problemlösning med bråktal
 • placera bråktal på en tallinje

Undervisningens innehåll

Vad?

- skriva negativa tal på en tallinje

- skriva, avläsa och jämföra temperaturer

- jämföra hela tal i talområde -100 till (+) 100

- subtraktion med hela tal, när termerna är positiva och differensen negativ

- addition med hela tal, när den ena termen är negativ

- visa saker med tabeller och att konkretisera tabellerna med hjälp av stapeldiagram

- konkretisera uppgifter i en tabell med hjälp av ett linjediagram

- rita och avläsa stapeldiagram och linjediagram

-bilda uttryck utifrån en bild eller en problemlösningsuppgift, när uttrycket innehåller flera parenteser

- öva på att skriva uttryck som innehåller bokstäver

- räkna ut värdet på bokstavsuttryck, när bokstaven ersätts av ett tal

- förstå begreppet "ekvation" 

- räkna ut okända tal med hjälp av ekvationer

Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

-genomgångar

-gruppuppgifter

-eget arbete i matteboken

-spel

-diskussioner

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder

 • använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra

 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt

 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Bedömningen kommer att ske löpande under arbetsområdet samt

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ämnesmatris matematik 4-6 HEJA

Matematik 4-6

På väg
E
C
A
Lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Välja problemlösningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Bedöma rimlighet
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Flera sätt att lösa problem
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Använda matematiska begrepp
Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i välkända situationer.
Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beskriva matematiska begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Samband mellan begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Beräkningar
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Välja beräkningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Förklara beräkningar
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Redovisa lösningar
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Diskutera matematik
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: