Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med faktatext

Skapad 2018-01-31 09:39 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Vi kommer att titta på vilka genretypiska drag en faktatext har samt skriva egna faktatexter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska nu skriva en faktatext. Du väljer själv VAD du ska skriva om. Längden på din faktatext ska vara 1-2 sidor. Texten ska skrivas i word online med typsnitt Times New Roman och teckenstorlek 12. Men innan du börjar så har du lite förberedelser att göra!

Innehåll

Mål

Målet är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har. Att du ska kunna söka och sammanställa information och på så vis skapa din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna granska olika källor, lära dig hur man anger en källa samt få förståelse för vad "filterbubblor" och "viralgranskning" är för något.

Arbetssätt

Arbetet börjar med att du gör en planering av innehållet (ditt ämne) gärna med hjälp av en tankekarta. Du ska också skriva ner bakgrunden till varför du väljer ditt ämne och vad du hoppas på att det ska leda till innan du börjar skriva på själva faktatexten. Den texten ska delas med mig (Karin) innan du börjar med själva faktatexten! 

Vi kommer tillsammans i klassen att titta på olika faktatexter, samtala om hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar en faktatext. Du kommer att använda dig av internet och böcker i ditt sökande efter fakta. Det är också viktigt att du kommer ihåg att vara källkritisk. Källkritik är också något vi kommer att diskutera i klassrummet utifrån olika exempel.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext och om den innehåller de kännetecken som är typiska för faktatexter. Jag kommer också att titta på hur du sökt information, om du angett dina källor och om du varit källkritisk. Språket är även en del av bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Skriva med kvalité (faktatext)

Att skriva - en utvecklingsmatris

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte
Texten är bunden till källan.
Texten visar på viss självständighet gentemot källan.
Förhåller sig självständigt gentemot källan.
Låter olika källor samspela.
Struktur och språk
Textnivå
Textens disposition fungerar delvis. Rubriker finns och har anknytning till innehållet.
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl. Rubrikerna täcker textens innehåll.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl. Rubrikerna täcker textens innehåll och fungerar.
Textens disposition är avancerad och samtidigt tydlig och mycket väl genomtänkt. Rubrikerna är tydliga, täcker textens innehåll och fungerar utmärkt.
Meningsbyggnad
Oftast väl fungerande vid enklare meningsbyggnad, dvs. vid huvudsatser utan bisatser. Undviker en mer komplicerad syntax eller lyckas inte konstruera mer komplexa meningar väl fungerande.
Prövar en mer komplex meningsbyggnad och lyckas då ibland väl med konstruktionen.
Oftast väl fungerande menings-byggnad även i långa och mer komplexa konstruktioner.
Väl fungerande eller i stort sett väl fungerande meningsbyggnad i såväl enklare som mer komplexa konstruktioner.
Stavning
Stavar de flesta ord på ett korrekt sätt Gör vissa systematiska stavfel.
Prövar ibland ord som kan karaktäriseras som svåra eller ovanliga och lyckas då ganska väl med stavningen.
Stavar oftast på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: