👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Solen VT-18

Skapad 2018-01-31 12:50 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Solen

Ansvarig personal

Eva,Inga-Lill,Maja

Kapitel från LpFö

Barns inflytande 2.3 

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ska sträva efter att barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

 

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. Vi vuxna ger barnen möjlighet att ha inflytande över sin egen verksamhet. 

2. Vi är lyhörda och tar tillvara på barnens egna intiativ att påverka sin dag på förskolan.

3. Vi ser att barnen tar egna intiativ och vill påverka.

4. Vi möter barnen på ett respektfullt sätt.

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Att visa barnen på ett respektfullt sätt att deras talan har betydelse.

2. Vara lyhörda och låta barnen framföra sina önskningar och åsikter. 

3. Lyssna på barnen.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

1. Göra ett stapeldiagram som kommer att visa att varje individ har haft möjlighet att påverka sin situation (blivit lyssnad på).

2. Genomföra intervjuer med de barn som har förmågan att medverka.

 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Vi har arbetat på ett medvetet sätt och hela tiden haft fokus på barns inflytande. Vi har i arbetslaget reflekterat över vårt arbetssätt. Vi har på vår gemensamma planeringstid pratat om hur vi kan arbeta på ett sätt som främjar varje individs rätt att bli lyssnad på. 

Vi har satt upp en lista med alla barns namn där vi pedagoger har kunnat sätta ett "X" när vi upplevt att barnet hade möjlighet att påverka.

Vi har varit på biblioteket vid flera tillfällen under terminen och där har barnen fått välja själva vilka böcker som vi skall låna. 

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Listan som vi har uppe på väggen har hjälpt oss att komma igång genom att vi blev påminda och på så sätt har vi nu funnit ett bra arbetssätt. Genom att vi haft listan uppe har den lett till bra diskussioner som hjälpt oss att arbeta mer lyhört gentemot barnen.

Vi har i arbetslaget blivit bättre på att ta tillvara på barnens egna önskningar och viljor.

Vi har intervjuat de barn som har förmågan att medverka och i dessa intervjuer har det framkommit att barnen själva känner att de blir lyssnade på.

Genom att låta barnen välja böcker på biblioteket har vi låtit dem ha inflytande över sin språkutveckling.

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Fortsätta att arbeta medvetet med att låta barnen ha ett större inflytande och på så sätt kunna vara delaktiga och medbestämmande över sin dag på förskolan.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.