Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5 New Champion

Skapad 2018-02-01 07:52 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Detta är en årskursplanering i engelska för år 5 utifrån Lgr 11. Vi använder läromedlet New Champion samt fristående övningar. Fokus i undervisningen ligger på att lyssna, läsa och förstå tydlig engelska samt muntlig och skriftlig kommunikation.
Grundskola 5 Engelska
Engelska talas över hela världen. I en tid då kontakter med andra människor i andra världsdelar är bara ett musklick borta, är det extra värdefullt att kunna kommunicera på ett gemensamt språk.

Innehåll

Syfte LGR-11

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie - och arbetsliv.

Undervisningens innehåll. Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta mot ökade kunskaper och färdigheter genom att:

 • läsa engelska texter  
 • samtala kring ämnen som är välbekanta, t ex intressen och personbeskrivningar
 • lyssna på talad engelska
 • göra muntliga och skriftliga övningar på egen hand eller tillsammans med andra
 • träna på glosor och fraser
 • sjunga sånger och leka lekar
 • dramatisera stycken ur Textbook,
 • skriva presentationer och berättelser på engelska
 • träna på grammatiska strukturer (t ex böjningar av verben be och have, a/an, plural, personliga och possessiva pronomen, verb i presens och preteritum, do/does i frågor samt frågeord)

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå tydligt talad engelska
- tala engelska, med ett gott ordförråd, så att andra tydligt kan förstå dig
- läsa och förstå engelska texter
- skriva fraser, meningar och andra texter så att andra kan förstå
- använda grammatiska strukturer, muntligt och skriftligt
- stava engelska
- använda strategier för att underlätta förståelsen när du lyssnar till, skriver eller själv talar engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Du förstår oftast enkelt tal som ges i lugnt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet i tydlig talad engelska som ges i lugnt tempo. Du kan följa enkla instruktioner, vilket visar att du förstått.
Du visar stor förståelse för vad du hör. Du förstår helheten och detaljer i det du hör. Du visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehåll samt genom att följa instruktioner.
Läsa och förstå
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Du förstår oftast helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mesta av innehållet i åldersanpassade texter. Du kan svara på enkla frågor på texten.
Du visar stor förståelse för vad du läser på engelska. Du förstår helheten och detaljer i text. Du visar din förståelse genom att redogöra för innehållet i texten.
Tala
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Med hjälp och stöd av frågor och ord från en samtalspartner kan du föra ett enkelt samtal. Ditt ordförråd är begränsat och du har svårt att uttrycka det du vill säga.
Du kan med visst stöd uttrycka dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. Du kan göra enklare förbättringar när du pratar. Ditt ordförråd räcker till för att göra dig förstådd och den grammatiska strukturen är ganska bra.
Du kan uttrycka dig tydligt och sammanhängande med ett varierat ordförråd och med god grammatisk struktur. Du bearbetar språket och gör förbättringar när du pratar. Du har strategier för att uttrycka dig även om du inte kan alla ord du behöver just då.
Skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Du kan med mycket stöd skriva enkla, korta texter med begripligt innehåll. Ditt ordförråd är ganska litet och du har svårt att formulera fraser rätt.
Du kan med visst stöd skriva kortare texter med begripligt innehåll och ganska bra ordförråd. Du gör enklare förbättringar när du skriver.
Du kan självständigt skriva längre sammanhängande texter med tydligt innehåll, varierat ordförråd och god grammatisk struktur. Du bearbetar språket och gör förbättringar när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: