👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska. VT18. Reporter, vilse i tiden.

Skapad 2018-02-01 08:57 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
Under vårterminen så kommer vi arbeta med källgranskning och minoritetsspråk. Vi kommer också att jobba med tidningens struktur och uppbyggnad med tex tidningsartiklar, reportage, insändare etc..... Historia och svenskan samarbetar i detta. Vi kommer att arbeta med nordiska språk samt dikter.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll 2
 • Centralt innehåll 1

Arbetssätt, arbetsformer

 • Vi kommer att läsa, titta på film, göra museibesök etc
 • Samla fakta ur olika källor
 • Öva på källkritik
 • Öva på studieteknik
 • Öva på att läsa faktatexter
 • Öva på textbearbetning
 • Skriva olika texter som finns i en tidning. Reportage, artiklar, etc
 • nationella prov

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera texter för olika syften
 • Anpassa skriftspråket utifrån uppgift
 • Välja och använda språkliga strategier
 • Söka information ur olika källor och värdera dem

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Hi Sv
Källgranskning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka, välja ut och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet
Egna beskrivningar, formuleringar och användning av specifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Hi Sv
Fg skriva reportage år 6

Reportage

>>>
>>>
>>>
Dialog
Du skriver dialog enbart på ett sätt i din text.
Du blandar sättet att visa vad människorna säger i din text och använder dig av både direkt och indirekt anföring.
Du använder olika sätt att visa vad människorna säger i din text och använder dig av både direkt och indirekt anföring, och det märks att det finns en väl fungerande tanke med vilket av dem du använder.
Miljö- och personbeskrivningar
Din text innehåller få miljö-och personbeskrivingar.
Du har med relativt många och tydliga miljö- och personbeskrivningar i din text.
Du har målande person- och miljöbeskrivningar som fångar stämningen i boken.
Genre
Dina texter innhåller några typiska reportagedelar.
Dina texter innehåller alla typiska reportagedelar.
Dina texter innehåller alla typiska reportagedelar och de hänger ihop och belyser varandra på ett bra sätt.
Bearbetning
Du har inte bearbetat din text, utan skrivit den direkt.
Du har ändrat lite på din text efter råd från andra
Du har ändrat din text efter eget huvud och andras råd.

Struktur

>>>
>>>
>>>
Röd tråd
Texten saknar en ”röd tråd”. Du hoppar fritt mellan olika saker.
Din text har ett försök till ”röd tråd”, men det finns brister. Din tankegång går att urskilja.
Din text har en ”röd tråd” från början till slut. Det ena länkar naturligt till det andra.
Stycken
Styckeindelning förekommer.
Du börjar på nytt stycke när du skriver om något nytt.
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Du varierar uppbyggnad och längd.
Du markerar på eget sätt att nytt stycke börjar, t.ex. genom att börja längst ut på ny rad.
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: påhittat, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Disposition
Du har otydliga delar i din text; början, handling och slut.
Du har obalans mellan början – handling – slut.
Du har balans mellan början – handling - slut.

Språk

>>>
>>>
>>>
Sambandsord
Du har få eller inga sambandsord. Meningarna staplas på varandra
Du har sambandsord, men variationen är liten. Du har mest använt ord som t.ex. sen, och, men.
Du har knutit ihop meningarna med flera olika sambandsord t.ex. eftersom, därför att, eller, alltså, så att.
Meningsbyggnad
Dina meningar börjar och/eller slutar på likartat sätt. Meningarna är korta.
Du har använt dig av både långa och korta meningar.
Du har använt dig av långa och korta meningar,samt bisatser.
Talspråk/skriftspråk
Ord från talspråket förekommer ofta.
Inslag av talspråk förekommer.
Ord från talspråket är sällsynta. Talspråk förekommer i rätt sammanhang.

Skrivregler

>>>
>>>
>>>
Skiljetecken
Du glömmer ofta bort att sätta ut stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Tempus
Du har blandat tidsformerna huller om buller.
Du har några fel i tidsformerna, men det stör inte förståelsen.
Du har rätt tidsform hela vägen.
Stavning
Du gör vissa återkommande stavfel, men stavar de flesta ord korrekt.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.