Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2018-02-01 14:21 i Pysslingen Förskolor Almdungen Pysslingen
Förskola
Vi har sett att flertalet barn i gruppen har ett intresse för att skapa sagor, film, lyssna och titta på böcker samt dramatisera. Genom att uppmuntra barnen i deras intresse vill vi att de ska få en ännu större nyfikenhet för språket och genom det en ökad ordförståelse. Vi kommer genom detta arbete ta in vårt arbete med grön flagg där vi lyfter temat Global samverkan och extra mycket lyfta språk, teknik och lika-olika.

Innehåll

Sagans värld

Utifrån forskning, vetenskaplig grund

Interaktiva arbetssätt, där barnen känner sig intresserade och delaktiga, visar starka samband med framgångsrikt lärande (Haroutunian-Gordon, 1991; Wolf mfl, 2006). Arbetssätten i eftertänksam dialog och dialogisk högläsning är interaktiva: Genom övning tillsammans med andra kommer barnen att lära sig hur man förhåller sig till texter och deras innehåll och hur man gör när man tolkar oklarheter eller otydligheter. Längre fram kan det förhållningssätt till text och tolkning som barnen lär sig i dialogen hjälpa dem att på egen hand göra analyser och val i komplexa situationer. Dialogen blir ett stöd i barnens tankeutveckling. Det kan jämföras med Lev S. Vygotskijs sätt att se lärande som en interaktiv process där individen, förutom sin faktiska utvecklingsnivå, har tillgång till ytterligare utvecklingsnivåer genom en proximal (möjlig) utvecklingszon, en zon som nås genom samspel med andra och genom att samspela med och tolka omgivningen (Billings & Pihlgren, 2009). Barnen når enligt Vygotskij ökade färdigheter i sitt tänkande först i samspel med andra och med omgivningen (kontexten). Senare kan de använda de inlärda färdigheterna på egen hand och kan då analysera och lösa problem utan någon annans stöd. En sådan utveckling hos barnen förutsätter att förskolans personal planerar kontext och samspel som ett stöd för det avsedda lärandet.

Dialogens möjligheter i förskolan

I tre-fyraårsåldern har de flesta barn erövrat de mest grundläggande kunskaperna för att kunna uttrycka sig språkligt (Liberg, 2003). I fyra-femårsåldern kan de också lyssna på och inspireras av varandras utsagor för att själva tänka vidare (Pihlgren, 2008). Men även barn som är ett till tre år kan reflektera kring frågeställningar. Med stöd av en vuxen som ställer frågor kan redan mycket små barn filosofera (Matthews, 1980). I själva verket ställer barn

Samtala om texter Juni 2017 https://larportalen.skolverket.se 2 (14)

ofta själva filosoferande frågor som den vuxne kan utveckla i små dialoger: ”Varför är himlen blå?” ”Kan myror tänka?” eller ”När är man död?”

Eftertänksam dialog och dialogisk högläsning ger deltagarna fördjupade insikter om olika grundläggande idéer, samt en möjlighet att utforska och värdera dessa. Texten och diskussionen kan också ställa samtalsdeltagarna inför moraliska och etiska dilemman, som de måste värdera. Arbetssätten kan därmed användas i arbete med förskolans värdegrund, alltså inte som en rad moraliska regler som lärs ut och tränas, utan för att utveckla förmåga att analysera och själv ta ställning, något som förskolans läroplan särskilt poängterar (Lpfö 98, 2010, Normer och värden, Mål)

Syfte

Vi har sett att flertalet barn i gruppen har ett intresse för att skapa sagor, film, lyssna och titta på böcker samt dramatisera. Genom att uppmuntra barnen i deras intresse vill vi att de ska få en ännu större nyfikenhet för språket och genom det en ökad ordförståelse.

Vi kommer genom detta arbete ta in vårt arbete med grön flagg där vi lyfter temat Global samverkan och extra mycket lyfta språk, teknik och lika-olika.

 

 Mål

Att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Att barnen får möjlighet att utveckla förmågan att leva sig in i andra människors situation.

Att barnen får möjlighet att upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Att barnen får möjlighet att utveckla intresse för bild, text och olika medier samt sin förmåga att kunna använda sig av dessa.

Att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla uppleveser i många yttryckformer som lek,bild,rörlse,sång,dans och drama

 

Målkriterier

Vi ser att vi är på väg mot målet när barnen

visar nyfikenhet och intresse för sagor och olika medier

vill läsa och lyssna till sagor och berättelser

ger uttryck för sina tankar

lyssnar in andras tankar

Återkommande lärloggar både i grupp och individuellt ska visa att barnen provat på och vad de utvecklat.

 

Metod

Genom bok- och bildsamtal, bjuda in till samtal i grupper med färre antal barn

Vi kommer att dramatisera sagor där vi blanda annat övar på samspel och att uttrycka, och tolka känslor samt olika former av kommunikativa uttryck.

Genom bok och bildsamtal lyfta likheter och olikheter.

Genom att använda oss av digital teknik kommer vi att ge barnen möjlighet att få en förståelse för olikheter och att kunna leva sig in i andra människors situation. Detta gör vi bl.a. genom webbsidan Gapminder och dollarstreet.

Genom digital teknik kommer barnen att få dokumentera sina dramatiseringar och skapa sagor/filmer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: