Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva roman.

Skapad 2018-02-01 14:48 i Dalabergsskolan Uddevalla
Mall för pedagogiska planeringar på Dalabergsskolan
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Berättande text med hjälp av strukturer för skrivande

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

Kunskapskrav

 Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt, talstreck och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

Konkretiserade mål

Eleven skriver sin berättelse efter instruktioner och med hjälp av stöttningsstrategier. Eleven visar på ett nyanserat sätt att skriva med hjälp av text och bild, början, mitten och slut samt med stor bokstav i början av mening och punkt.

För att utveckla sitt skrivande använder sig eleven av de språkregler som finns i svenska språket på ett korrekt sätt.

 

Undervisning

Undervisning sker genom modellande av text, tydlig struktur på skrivandet och med språklig stöttning.

 

Bedömningssituationer

Under arbetets gång, på lektionerna, bedöms elevens förmåga att omsätta sina tankar och reflektioner i text och bild samt hur de använder sig av språkregler på ett korrekt sätt. 

 

Centralt innehåll och kopplingar till läroplanen:

se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 4-6 - STEG 5

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 5

LYSSNA
Eleven urskiljer explicit och implicit uttryckt information i längre vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av längre vardags- och ämnesrelaterat tal genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
Eleven deltar ledigt i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen samt visar förståelse och bidrar till att bredda och fördjupa samtalen genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

TALA
Eleven utvecklar tankegångar, bemöter och bygger vidare på det andra har sagt i resonerande samtal om mer generellt och abstrakt innehåll
Eleven uttrycker sig med precision, variation och en större säkerhet både grammatiskt och lexikalt

LÄSA
Eleven lokaliserar och sammanför information från olika delar av en text och svarar på frågor.
Eleven drar med stöd i lärarens frågor slutsatser om till exempel orsak, samband och konsekvenser, även om informationen uttrycks implicit som i följande exempel: Det gick åt massor av skog och djuren drevs iväg
Eleven tolkar med stöd underförstådda betydelser i en text, till exempel ironi, humor och kulturspecifika referenser
Eleven kan utmana förgivettagna antaganden och språkliga val i en text och reflektera över textens funktion, till exempel: Varför står det på det här sättet och inte på ett annat? Vilken information får respektive får vi inte? I vilka sammanhang skulle man kunna hitta en sådan här text?
Eleven uppfattar och förstår nyanser och uttryck för stilistisk variation. Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text också när det kräver en viss förståelse av nyanser och preciseringar och även om svaren inte direkt går att utläsa av texten. Eleven kan svara på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad tyckte de om det nya stället? Vad i texten/vilka ord visar det?

SKRIVA
Eleven skriver återgivande texter som är mer utvecklade, till exempel med beskrivningar, motiveringar och reflektioner, samt berättande texter som har en mer komplex handling och kan skildra ett inre skeende och innehålla gestaltande beskrivningar och inlevelse, till exempel: "där stod jag mitt i scenen mer än hundra främmande ögon som kollade på mig, jag började att bli mer och mer nervös"
Eleven skriver med en tydlig struktur argumenterande texter som innehåller mer utvecklade argument och som ofta präglas av generalisering
Eleven använder ett utbyggt och fördjupat ordförråd som består av skriftspråkstypiska och ämnesrelaterade ord, nominaliseringar, idiomatiska uttryck och flerordsuttryck, sammansättningar, partikelverb, precision i ordval
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: