Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen vt 2018 - Digitala verktyg

Skapad 2018-02-01 20:53 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Förändringsarbete - Att använda digitala verktyg som ett komplement i barns lärande, genom inspirerande lärmiljöer och med olika tekniker.

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Regnbågen

Ansvarig personal

Linn, Kajsa, Maria och Mia

Kapitel från LpFö

2.2 Utveckling och lärande

2.3 Inflytande och delaktighet

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Utveckling pågår när (I början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. En utmanande och inspirerande miljö väcker nyfikenhet och intresse hos barnen att vilja använda digitala verktyg på fler sätt än att "spela på lärplattan".

2. Barnen använder de digitala verktygen i leken, i bygg och konstruktion, i skapande, i språklekar mm. som en naturlig del av verksamheten.

3. Barnen kommunicerar, förstår och använder olika begrepp som "lärplatta", programmering, effekter, projektor, mikroskåp mm samt förstår att de är med och påverkar sin vardag på förskolan.

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Vi kommer att förändra miljön på avdelningen genom att hänga upp tyger på flera ställen i samma rum, som vi kommer att rikta projektorn mot, för att få olika effekter och dimensioner. Vi kommer även att skapa "en vit vägg" av tyg i Storbyggis, som vi projicerar mot, i arbetet med barnen. Där kan barnen även använda greenscreen för att skapa egna bakgrunder i lekar och dramatiseringar. Ansvarig: Alla pedagoger på R-B

2. Vi pedagoger söker inspiration och kunskap på internet, youtube, följer andra förskolebloggar för tips och idéer. Linn förmedlar kunskap utifrån forskning hon läser via sin utbildning. Vi gör observationer av lärmiljön både före och efter förändringsarbetet, dokumenterar i form av foto, film och använder oss av loggböcker som vi antecknar i. Ansvarig: Alla pedagoger på R-B, Linn för att utvecklingen går framåt.

3. Vi pedagoger är tillåtande i användandet av digitala verktyg, som lärplattorna, ljusbordet och USB microskåpet. Vi påvisar andra användningsområden än att "spela" och ser till att det finns appar som stimulerar i dessa. Ansvarig: Alla pedagoger på R-B.

4. Vi introducerar nytt material som tex Blue bot, nya appar, digitalt mikroskåp, projektorn mm och är närvarande och utforskande tillsammans med barnen. Ansvarig: Alla pedagoger på R-B

5. Vi pedagoger ser till att digitala verktyg finns med i någon form i alla våra projekt.

6. Vi pedagoger använder begrepp som är relevanta och benämner ord utan att förenkla, just för att öka barnens ordförråd och ordförståelse.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer (dagboksanteckningar), dokumentationer (film och foto), intervjuer etc:

Observation av lärmiljö, före:

Vi har digitala verktyg i form av 3st lärplattor och ett ljusbord. Lärplattorna används till att "jobba" i de pedagogiska apparna vid ett bord eller i soffan.

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

1. (12/2-18) Vi har hängt upp vita gardiner i storbyggis för att kunna projicera bilder och filmer. Detta har introducerats för hälften av barngruppen pga sjukdom. Vi har tittat på "Tripp trapp träd - näsan" och kopplat detta till vårt projekt Kroppen. Just nu fokuserar vi på våra sinnen, vi startar med luktsinnet. Efter programmet gjorde vi en doftresa, då några barn fick ha ögonbindel och lukta på olika dofter. Detta dokumenterades genom foto. 

2. (13/2-18) Blue bot introducerades för fem barn. Det var ett utforskande och lustfyllt. Från att inte veta hur den fungerade till att bygga en enklare bana och få Blue bot att röra sig i den. Barnen samarbetade, kommunicerade, lyssnade på varandra, använde begrepp som programmera, löste problem, räknade mm. Detta dokumenterades genom film på lärplatta.

3. 

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: