Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning kapitel 5

Skapad 2018-02-02 08:31 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om huvudräkning med decimaltal, överslagsräkning med tal i decimalform, skriftliga räknemetoder med tal i decimalform, olika problemlösningsmetoder oh att formulera egna problem.

Innehåll

Tidsperiod: v. 6-10

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 5, Koll på matematik 5A. 

Test v.10

Kunskapskrav och bedömning (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Beräkningar decimaltal och problemlösning kapitel 5

Utvecklingssteg

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats. - reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig räknemetoder.
Matematiska begrepp
Eleven visar, använder och uttrycker kunskap om: - kapitlets begrepp. - restens innebörd vid division, minnessiffra.
Matematiska metoder
Eleven: - använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning. - använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform. - väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer. - tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 36/4 = 9; 5 x 14 = 70. - använder likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) korrekt vid beräkningar. - formulerar egna problemlösningsuppgifter.
Matematisk kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om beräkningar med decimaltal, och problemlösning med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa. - för enkla resonemang om rimlighet i ett resultat. - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal, och problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: