Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och Lärande Smultronstället

Skapad 2018-02-02 09:58 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Planerade insatser

Dela in barnen i mindre grupper.

Medvetna och planerade språkliga lärprocesser under måltider.

Sagoläsning med och utan bok i mindre grupper (max 4 barn)

Vi lyfter andra språk och kulturer genom att ta tillvara när barnen vill prata sitt modersmål eller t e x sjunga en sång.

 

 

 

Förväntade effekter 

När vi ser att:

Uttrycka sig och göra sig förstådd i leken med kompisar.

Sitta tillsammans med kompisar och titta i en bok och prata om innehållet.

Våra flerspråkiga barn pratar sitt modersmål på förskolan och känner stolthet.

Föra samtal med kompisar vid matsituationen och de äldsta behärskar den språkliga turtagningen.
Metodval

Vi observerar leken och lyfter goda exempel när det gäller den språkliga kommunikationen.

Vi fokuserar på rim och ramsor.

Vi arbetar aktivt med flerspråkighet genom att synliggöra andra språk och kulturer.

Medvetna och planerade lässtunder med och utan bok.

Planerade språkliga lärprocesser vid matsituationen.Nyckelbegrepp

Utmana

Tillåtande

Nyfikenhet

Utforskare-Medforskare

Lärande

Glädje

 

 

 

Kännetecken

Våra äldsta barn pratar, visar hänsyn och ställer frågor till varandra i leken.

Ca 10 av 16 barn lär sig våra rim och ramsor utantill.

Våra äldsta flerspråkiga barn pratar sitt modersmål mer och vill lära kompisar olika ord.

Barnen upplever matsituationen lustfylld och kommunicerar med varandra.

Sagoläsningen utvecklas till en mer medveten lärprocess där vi vuxna spelar en viktig och aktiv roll.
 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: