Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik Vt-18

Skapad 2018-02-04 14:06 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F Matematik

Innehåll

 

LPP Matematik Vt-2018.

 

 

 

 

 

 

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • lösa matematiska problem,
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.             (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 

 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleks ordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler. Likhetstecknets innebörd.
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, skriftliga metoder och med hjälp av digital teknik.
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår och vecka.
 • Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka.
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.                                           (Lgr-11)

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

 • Bli säker på siffor och antal
 • Bli säker på tallinjen och talens grannar inom talområdet 0-20 (vidare 0-1000)
 • Bli säker på antalsuppfattning inom talorådet 0-10
 • Bli säker på begreppen addition, subtraktion och likhetstecknet.
 • Bli säker på lägesorden och dess betydelse.
 • Bli säker på de geometriska objekten längd, bredd och höjd.
 • Få en uppfattning om tidsbegrepp och klockan.
 • Få en uppfattning om pengars värde.
 • Bli säker på de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och ser ut. 
 • Få en uppfattning av volym och olika måttenheter.
 • Lära sig samband mellan begreppen hälften och dubbelt.

 

 

 

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Genom att arbeta med mycket praktisk matematik.
 • Använda oss av plockmaterial för att få en bild av talet.
 • Genom att spela olika matematiska spel.
 • Genom att ”berätta” matte-sagor.
 • Genom att prata mycket om matematiska begrepp
 • Genom att klippa och klistra och prata om geometriska former
 • Genom att arbeta i bänken i matteböcker eller annat material

 

Förmågorna – The Big 5

 

Analysförmågan övar vi när vi resonerar kring hur vi har arbetat med matematiken. Hur fick det resultat vi fick? Kunde vi ha gjort på något annat sätt?

 

Den kommunikativa förmågan övar vi när vi pratar matematik på lektionerna. Vi räknar högt tillsammans, diskuterar olika lösningar och resultat.

 

Begreppsförmågan tränar vi när vi använder oss av de matematiska begreppen, som addition, subtraktion, tallinje, geometri, kvadrat, cirkel, lika med…

 

Procedurförmågan tränas när vi löser en uppgift, går på tallinjen, spelar ett spel osv…

 

Den metakognitiva förmågan tränas när vi pratar om vad vi har lärt oss och hur vi lärde oss det.

 

Undervisningen

 

Eleverna i gruppen har kommit olika långt i matematiken. Därför kommer eleverna att använda matematikböckerna som är anpassad efter deras nivå. Där kan eleverna själva arbeta i sin takt med det de behöver träna på och utveckla.

 

Under hela terminen så övar vi på begreppen addition (lägga till), subtraktion (dra ifrån) samt likhetstecknets betydelse (lika med, lika mycket på båda sidor). Vi tränar också siffor, antal, lägesord, geometriska former och hälften/dubbelt.

 

Matriser

Ma
Matematik år 1-6

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Intresse för matematik
Använder matematik i spel och lekar.
Visar intresse för ämnet matematik.
Vågar ta sig an utmaningar.
Förstår hur man kan använda matematik i olika situationer i vardagen.
Kan muntligt och skriftligt förklara sitt tänkande.
Kan resonera logiskt.
Visar stort intresse och kreativitet.
Frågar efter svårare uppgifter/löser problem på eget initiativ.
Taluppfattning
Naturliga tal
Vet hur siffrorna skrivs. Är bekant med räknesätten addition och subtraktion 0-10.
Är bekant med räknesätten addition och subtraktion. Samt förstår positionssystemet 0-100.
Behärskar addition och subtraktion samt förstår positionssystemet. 0-200 Kan hantera miniräknare. (heltal).
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt förstår positionssystemet 0-1000.
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
Har en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal. Kan göra uträkningar med huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. (De fyra räknesätten)
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal. Använder miniräknare.
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal och decimaltal. Använder miniräknare.
Mätning, rumsuppfattning och geometriska samband
Tid
Kan årstiderna.
Kan ordningen på veckodagarna.
Kan ordningen på månaderna.
Kan klockan analogt.
Kan göra jämförelser av olika tider samt kan uppskatta, och mäta tider med vanliga måttenheter.
Kan sambandet år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.
Kan jämföra, uppskatta och mäta tider.
Kan mäta och läsa av digital tid. Kan beräkna tidsskillnader.
Enheter
Kan jämföra längder, vikter och volymer.
Kan mäta med vanliga måttenheter.
Kan uppskatta, jämföra och mäta längd, volym och vikt.
Kan använda olika enheter.
Geometriska figurer
Kan känna igen olika geometriska figurer.
Kan rita och namnge olika geometriska figurer.
Kan rita olika geometriska figurer efter givna mått.
Kan rita och se skillnad på geometriska figurer med givna m.
Symboler och mönster
Räknesätten
Förstår sambandet antal-siffra.
Kan tecknen + och - .
Förstår betydelsen av likhetstecknet.
Kan förklara vad de fyra olika räknesätten står för och deras samband med varandra. (konkret)
Kan formulera sig med det matematiska symbolspråket.
Klarar tabellerna 1-10.
Förstår och kan använda de fyra räknesätten.
Formulerar och löser problem med de fyra räknesätten.
Talmönster
Har förståelse för siffror och dess värde.
Förstår tallinjen och kan talens grannar upp till 100.
Kan udda och jämna tal.
Kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Kan konstruera och redogöra för enkla talmönster.
Kan upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.
Har förståelse för obekanta tal i enkla formler.
Ser talmönster. Kan ta reda på det obekanta i enkla formler(ekvationer).
Problemlösning
Vågar ta sig an ett problem.
Kan göra egna räknesagor.
Lyssnar till andras förklaringar och lösningar.
Kan illustrera lösningen till ett matematiskt problem.
Kan hitta en metod för att lösa ett problem.
Kan välja lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan använda en lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan kritiskt granska, tolka, jämföra och värdera resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: