Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och digitalisering

Skapad 2018-02-05 09:02 i Haverdals byskola Halmstad
Under våren fördjupar vi oss i nätetik.
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild Samhällskunskap Religionskunskap
"Ordet är fritt, men behöver du säga allt du tänker? "Uttrycket ”inget försvinner, allt finns kvar” är en grundtes inom fysik och kemi. Atomer försvinner aldrig, de finns kvar i ett evigt kretslopp. Det påminner om den mänskliga kommunikationen på nätet. Ingenting försvinner, allt finns kvar, antingen digitalt eller som spår i en människa. Det som kommuniceras i en digital kontext stannar inte bara kvar, utan det sprider sig. Det delar sig. Under temat "digitalisering och jag" kommer vi att reflektera kring digitalisering och hur det påverkar oss. Vilka rättigheter och skyldigheter finns det kring sociala medier? Vilka bilder får man dela? Hur tänker vi kring begreppen rätt - orätt? Vad för budskap finns i en bild? Är allt sant som står på nätet/ i tidningar? Detta är några av de frågor vi kommer att fördjupa oss i.

Innehåll

 

Undervisning

Under temat kommer vi i undervisningen att:

# Ha genomgångar

# Skaffa oss kunskap genom bl a Mediasmart, UR Orka plugga källkritik samt Statens medieråd 

# Göra bildanalyser

# Reflektera och samtala kring etik och moral kopplat till digitalisering ( ex hur påverkar mobilen oss, vilket ansvar har jag på nätet osv).

# göra flera uppgifter och värderingsövningar tillsammans. Vi diskuterar och resonerar om olika frågor rörande: 

 • elevernas egen nätvardag
 • elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från lagar
 • frågor med fokus på etik i förhållande till nätet
 • frågor om internetsäkerhet

# ha walk and talks 

# använda tablåer som en fysisk uttrycksform

# arbeta med instruerande texter

 

Bedömning

Vi bedömer din delaktighet och förmåga i att:

 - reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet

 - resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp

 - följa instruktioner och delta i diskussioner

 - kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 - söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

 - söka, välja ut och sammanställa information från ett begränsat urval och resonera om informationens användbarhet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: