Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAGEN fsk Linden vårterminen 2018

Skapad 2018-02-05 09:52 i Hagens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lunds Kommun har valt värdeorden LYSSNA LÄRA LEDA – där lyssnandet står för öppenhet för nya perspektiv och en stark demokrati. Vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa. Att leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. På Hagens förskola arbetar vi mycket med våra lärmiljöer för att skapa nyfikna, forskande barn och pedagoger. Vi tror på det kollegiala lärandet där både barn och vuxna lär varandra, men också ett kollegialt lärande vuxna emellan. Vi verkar tillsammans och drar nytta av varandras kompetenser.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Naturvetenskap - vi ska undervisa i vikten av att ha ett varsamt förhållande till vår värld

  • Alla barn ska få en ökad förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp

  • Ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt ska prägla förskolans utbildning

  • Förskolans undervisning ska ge barnen möjligheter att utforska naturvetenskap, fysikaliska fenomen och kemiska processer och ge barnet ett ökat kunnande inom området

2. Matematik - barnen ska få ökad medvetenhet om matematik och få ett förändrat kunnande om vad matematik i  vardagen kan innebära

  • Barnen ska ges möjligheter i undervisningen att få föra matematiska resonemang för att lösa egna och andras problemställningar

  • Barnen ska få ökad kunskap kring rum, form, läge, riktning, mängder, antal, ordning och tal och för talbegrepp för mätning, tid och förändring

  • Undervisningen ska ge barnen möjligheter för att på egen hand kunna undersöka, reflektera och pröva matematik i sin vardag

3. Digitala verktyg - barnen ska ge grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig digitala verktyg som ett verktyg för att kunna kommunicera, söka kunskap och samarbeta.

  • De digitala verktygen ska vara integrerade i verksamheten. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på

  • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag

  • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

Var befinner vi oss idag? Vilket projekt har vi valt och varför? (syfte)

1. Naturvetenskap Utifrån läroplanens uppdrag har vi bestämt att vi arbetar med ett gemensamt projektområde; de fyra elementen vatten, jord, eld och luft. Alla undervisningsgrupper kommer att börja arbeta med vatten som projekt för att barnen ska få ökade och fördjupade kunskaper kring ämnet naturvetenskap, olika kretslopp och för att få en positiv framtidstro.

2. Matematik Ingår i Skolverkets matematik-lyft. Vi som arbetar i förskolan ska får ett fördjupad förståelse kring vad matematik i vardagen kan vara för att vi på ett medvetenhet sätt ska kunna planera, iscensätta och följa upp verksamhet i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter.

3. De digitala verktygen ska vara ge barn ytterligare ett språk att kommunicera på. De ska skapa nyfikenhet och en lust till att vilja lära. De digitala verktygen ska vara ett komplement i barnens lärmiljö, till det som finns, för att skapa bredd och fördjupning i lärandet.

 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

Vi har valt att arbeta med vatten utifrån barnen sommaruppgift. Med utgångspunkt i barnens intresse skapas lärprocesser. Vi bygger tillsammans med barnen upp lärmiljöer med fokus på naturvetenskap, matematik vilka förstärks genom användande av digitala verktyg.

- Vi vill ge barnen möjlighet att utforska naturvetenskapliga fenomen exempelvis genom att undersöka vatten i vår närmiljö och lärmiljöer, göra experiment samt föra samtal tillsammans med barnen.

- Barnen kommer även att utforska våra utvecklingsområden genom olika estetiska uttrycksformer.

- Genom lärmiljöerna väcker vi barnens nyfikenhet samt lust att lära exempelvis genom att vi tillsammans med barnen bygger upp en matematikhörna samt två projektrum kring projekt vatten.

- Använda de rätta språkliga benämningarna i undervisningen.

- De digitala verktygen utgör hela tiden ett komplement i vårt arbete tillsammans med barnen.

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

- Att barnen börjar formulerar sina tankar och funderingar kring våra utvecklingsområden samt börjar använda nya ord och begrepp.

- Att vi ser ett förändrat kunnande hos barnen t ex genom feedback av föräldrarna.

- Att barnen utvecklar sin digitala kompetens.

- Att vi ser att barnen visar i handling hur de har tänkt.

 

4. Metodval 

- Vi filmar, fotograferar, reflekterar tillsammans med barnen samt skapar reflektionsväggar.

- Genom observation samt diskussioner tillsammans med barnen får vi syn på barnens förändrande kunnande samt utveckling av deras tankar inom utvecklingsområdena.

- För att barnens kunskaper ska fördjupas bygger vi upp lärmiljöer där barnen får möjlighet att undersöka våra utvecklingsområden vidare.

- Genom våra reflektioner får vi syn på barnens förändrande kunnande och kan därmed driva utvecklingsområdena vidare.

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: