Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde: matematik, Sländan VT 2018

Skapad 2018-02-05 13:36 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisningstillfällen där barnen får möjlighet att undersöka, erfara och lära i lustfyllda sammanhang kring olika områden inom matematik.

Innehåll

 

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Syftet är att uppmärksamma och synliggöra barnen på matematik i olika sammanhang i vår vardag på förskolan och i vår närmiljö samt skapa intresse och motivation hos barnen. 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen visar intresse för matematik i vår vardag på olika sätt. Dels genom att de i leken räknar på olika språk och uppmärksammar siffror i vår pedagogiska miljö och att de använder sig i talet av olika matematiska begrepp. Detta är något vi vill arbeta vidare med och bland annat kommer att utgå ifrån i kommande undervisningsplaneringar.  

I detta fokusområde kommer vi arbeta med:

- Geometriska former, färg och mönster

- Matematiksaga utifrån temat

- Antal och siffror

- Läge, prepositioner

- Programmering

- Kuben 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

På samlingarna sjunger vi och samtalar om färg och form, mönster, matematiska begrepp, antal och siffror samt om vintern. Vi räknar vilka barn som är närvarandre och vilka som är frånvarande, detta visar vi konkret för barnen med lekmaterial som Duplo där varje barn har en eget bit som staplas. 

I den dagliga dialogen med barnen är vi aktiva med att använda oss av matematiska begrepp, räkna tillsammans och uppmärksamma barnen på matematiken i vardagen. Det handlar bland annat om måltidssituationer, på- och avklädnad samt den fria leken.  

Vi kommer att uppmärksamma barnen på vinter som årstid i vår närmiljö. Dels genom samtal, men också hur vintern känns och ser ut. Detta kopplas ihop med estetiska lärprocesser samt olika matematiska begrepp.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

För dessa undervisningar skapas enskilda pedagogiska planeringar. Gemensamt för samtliga är att vi introducerar ämnet utifrån temat där Loppan hittar en matematiklåda som innehåller barnens olika leksaker och böcker exempelvis små djur, dupplor, former mm. Även en lärplatta med en siffersång kommer att vara med för att utifrån barnens  skapa meningsfull inledning i ett lustfyllt sammanhang.

I undervisningarna kommer vi erbjuda olika arbetssätt och metoder, vilket är en förutsättning för barns lärande (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Olika undervisningar kommer lyfta området matematik på ett varierat sätt för att lära med flera sinnen. När vi visar på mångfalden av matematiken och använder oss av den blir det en naturlig variation i arbetet. Metoderna i undervisningarna kommer också se olika ut vilket skapar en variation. Vi lär med hela kroppen, vi ser, hör och upplever matematiken med kroppen. Med de olika undervisningstillfällena erbjuder vi barnen en variationsrik lärandemiljö med olika lärandeobjekt som leder till kunskap baserad på individuell förståelse av omvärlden. Björklund (2012) menar att lärande handlar om att successivt tillägna sig förståelse av omvärlden på ett varierat sätt. Att erbjuda barnen matematik i lustfyllda sammanhang där lek och lärande kopplas samman är enligt Görel Sterner (2006) avgörande för hur barnen förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga lärandet.  

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vi kommer att arbeta med flerspråkighet genom att räkna på olika språk med vår Penpal samt sjunga matematiksånger på olika språk. På lärplattorna får barnen möjlighet att arbeta med olika matematikutvecklande appar. I fokusområdet kommer vi att skapa med material från vår närmiljö. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Tillsammans med barnen kommer vi ta foto. Vi filmar och antecknar det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: