👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 6 17/18

Skapad 2018-02-05 15:57 i Simrislundsskolan Simrishamn
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
I åk 6 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i svensk grundskola. Provet består av fem delprov. Ett muntligt som genomfördes under höstterminen. De resterande fyra proven som var skriftliga genomfördes under vårterminen. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Innehåll

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.

I matrisen visas en sammanställning av poängresultat för alla fem delproven. 

I kommentarsrutan ges en kommentar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Nått eller ej nått kravnivån på respektive delprov

F
Ej Nått kravnivån 37 poäng
E
Minst 37 poäng
D
Minst 58 poäng Minst 12 poäng på lägst nivå C
C
Minst 77 poäng Minst 23 poäng på lägst C nivå
B
Minst 93 poäng Minst 7 poäng på A nivå
A
Minst 107 poäng Minst 12 poäng på nivå A
Nationella prov
Resultat