👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7 Bråk V. 5 - 10

Skapad 2018-02-05 18:33 i Freinetskolan Hugin Freinet
https://start.unikum.net/unikum/lpp/edit/editLpp.html?lppId=1128839681#
Grundskola 7 Matematik
I detta område kommer vi att arbeta med bråk och kopplingen mellan bråk i olika former och decimalform.

Innehåll

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området skall du kunna: 

 • vad ett bråk är
 • vad en andel är
 • skriva ett tal i bråkform och i blandad form
 • beräkna delen av det hela
 • jämföra bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addera och subtrahera bråk
 • uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos och efter avslutat kapitel ett test.

Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundkursen, Blå del - grundläggande, Röd del - avancerad, Svart del - utmaning 

 

Vecka 5
Genomgång av bråk i bråkform och blandad form samt del av antal.
(Grön del. sid. 152 - 154 eller Blå del sid. 168 - 170)

Vecka 6
Beräkna delen med hjälp av bråk samt jämföra bråk.
(Grön del. sid. 155 - 157 eller Blå del sid. 171 - 172)

Vecka 7
Förlänga och förkorta bråk samt addition och subtraktion av bråk.
(Grön del. sid. 158 - 161 eller Blå del sid. 173 - 175)

Vecka 8
Tal i bråkform och decimalform. 
(Grön del. sid. 162 - 163 eller Blå del sid. 176)

 

Diagnos

Vecka 9

Sportlov

Vecka 10
Repetition av beräkningar med bråk och problemlösningar.

Utmaning: Röda sidor 178 - 184 och Svarta sidor 186 - 187)

Alternativ: Jobba med arbetsblad

TEST av området: Bråk

 

Länkar till information och filmer

Bråktal

Förkortning och förlängning av bråk

Addition och subtraktion av bråk.

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av: Bråk och decimaltal

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Bråk och decimaltal
Se kommentar
Du kan göra kopplingar mellan enkla bråk och bilder som visar delar av det hela samt växla mellan enkla bråk och decimaltal.
Du kan utföra beräkningar av bråk med samma nämnare. Du kan växla mellan bråkform, blandad form och decimalform.
Du kan förlänga och förkorta bråk samt addera och subtrahera bråk med olika nämnare. Du kan med hjälp av bråk lösa uppgifter med del av det hela.
Du visar stor säkerhet vid beräkningar av bråk och svarar med minsta möjliga nämnare. Du kan utföra problemlösningar med hjälp av bråk.
Tolka resultat
Se kommentar
Du glömmer att kolla eller har svårt att se om dina beräkningar är rimliga.
Resultatet är rimligt men enheten är fel eller saknas. Avrundningar görs för tidigt i uppgiften
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svaret besvarar uppgiftens fråga och är förklarat.
Resultatet är rimligt och dess enhet kan härledas ur beräkningarna. Avrundningar sker på korrekt sätt, dvs i svaret. Svaret kopplas till frågan och det finns slutsatser som det argumenteras för.
Förmåga att förklara
Se kommentar
Du skriver ofta bara svaret på uppgifter och redovisar sällan dina lösningar.
Din redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Din redovisningen är tydlig och du förklarar alla steg i din lösning.
Din redovisning är enkel att följa och förstå. Den är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Den matematiska terminologin är korrekt.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.