Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2018-02-06 08:42 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Kemi
Marken du står på är fast, sval och stadig. men under dina fötter flyter en massa. I jordens mitt finns kärnan som är flera tusen grader varm. Det är så varmt att alla ämnen är flytande. Men jordskorpan är kall och hård. Den kan sticka upp som bergstoppar och stenhällar. Men oftast är den dold under jordlager eller hav och sjöar. I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Vet du vilka ämnen det är?

Innehåll

Syftet med kapitlet är att eleverna ska veta mer om ämnen som finns runt omkring oss. De ska kunna ge en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämne, samt veta att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar och bilda nya ämnen med nya egenskaper. Eleverna ska förstå att grundämnen ingår i olika kretslopp och känna till kolets kretslopp.

De ska veta hur viktiga metaller är för oss och kunna ge exempel på vad vi använder dem till. De ska få en överblick över förloppet från brytning av malm till färdig produkt och kunna enkelt beskriva processen. De ska också förstå att människans handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

Kunna förklara vad en atom, molekyl är.

Veta vad ett grundämne är och ge exempel.

Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.

Veta att ämnen har olika egenskaper.

Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.

Veta vad människan kan använda olika metaller till.

Kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malm.

Veta varför man återvinner några olika ämnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Bedömning enligt Lgr 11

E
C
A
Förklara och beskriva
Du har grundläggande kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar samt påvisar något samband.
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva användning av metaller
Du kan ge något exempel på och vad människan kan använda olika metaller till samt föra enkla resonemang om hur man kan få fram metaller ur malmer och veta varför man återvinner några metaller.
Du kan ge några exempel på och vad människan kan använda olika metaller till samt föra utvecklade resonemang om hur man kan få fram metaller ur malmer och veta varför man återvinner några metaller.
Du kan ge flera exempel på och vad människan kan använda olika metaller till samt föra välutvecklade resonemang som hur man kan få fram metaller ur malmer och veta varför man återvinner några metaller.
Samtala
Du är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Undersökande arbetssätt
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sätt rätt sätt.
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning samt kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning samt kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: