Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så synliggör vi läroplanens mål i förskolan

Skapad 2018-02-06 10:57 i Ryets förskola Mölndals Stad
Förskola
I detta dokumentet får ni ta del av hur vi arbetar och synliggör läroplanens alla mål. Till exempel social kompetens, matematik och naturkunskap.

Innehåll

“Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö, 2016 s. 5).

Social kompetens

 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö, 2016 s.9)
 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (lpfö, 2016 s.9)
 • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö, 2016 s.9)
 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (Lpfö, 2016 s.10)

På Ugglan ska vi arbeta för en god gruppsammanhållning. Varje enskild individ ska känna sig välkommen och viktig för barngruppen. Vi arbetar med att varje individ ska bli sedd, hörd och respekterad. Vi strävar efter att barnen lyssnar på varandra och att tycka, känna och uppleva olika är acceptabelt. Att vara olika är något bra och att ta tillvara på varandras egenskaper öppnar upp möjligheter till ett gemensamt lärande. Vi ser till det relativt kompetenta barnet, som lär och utvecklas genom att utmanas, prova sig fram och reflektera över sitt eget lärande. Vi stöttar, vägleder och handleder de enskilda individerna såväl som barngruppen i den sociala kompetensen och i sociala sammanhang. Vi uppmärksammar individens positiva sidor och handlingar för att stärka och lyfta individen i sitt JAG- sökande och grupptillhörighet. Negativa situationer ges mindre uppmärksamhet och istället för enbart tillsägelse för vi en dialog kring det negativa och strävar efter att ge individen en förståelse om varför det är negativt.

Vi stöttar barnen utifrån varje enskild individs förutsättningar och behov. Vi uppmuntrar barnen att se till kamraternas tidigare kunskaper för att hjälpa varandra att utvecklas. Vid konflikter vägleder vi barnen för att skapa en god dialog där alla parter får berätta sin upplevelse och tolkning av konflikten eller missförståndet. Att tycka olika är okej och vi pratar om olikheter i en positiv anda.

Vi, pedagogerna, ser oss själva som det främsta verktyget för att uppnå en bra och trevlig gruppdynamik. Vårt förhållningssätt är viktigt, hur vi ser på barns lärande, utveckling, förutsättningar och tidigare kunskaper är avgörande för individens förståelse av sig själv och sin roll i gruppen. Att arbeta med sagan ger oss möjligheter och förutsättningar för att skapa gemensamma upplevelser i gruppen och sedan arbeta med dessa i en vi-känsla.

Vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter, där barnen ser och hör varandra.

Vi strävar efter att ge barnen verktygen de behöver för att växa och bygga upp en självtillit till sin egen sociala förmåga. Med en social kompetens menas hur barn interagerar med sin omvärld och hur de tar till sig den. Den sociala kompetensen ligger till grund för det livslånga lärandet, fortsatta skoltiden och vuxenlivet. Vi arbetar för att synliggöra barns sociala kompetens genom att stötta, vägleda och uppmuntra barnen i olika sociala sammanhang.

Social kompetens är bland annat;

 • att kunna söka kontakt
 • att kunna bjuda in till gemenskap
 • tilltala och prata med kamrater och vuxna
 • att kunna lyssna
 • lära sig konflikthantering och att kunna kompromissa
 • lära sig turtagning
 • att kunna dela med sig
 • vilja hjälpa andra
 • utveckla en empatisk förmåga
 • att kunna diskutera och argumentera för sina åsikter

Leken

 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö, 2016 s.6). 

På Ugglan arbetar vi medvetet med lek och lärmiljöerna, för att hela tiden skapa möjligheter för barnen att utvecklas och stimuleras. Vi synliggör leken genom att lyssna och se till barngruppens intressen och behov. Utifrån  det skapar vi en inbjudande och lustfylld miljö som stimulerar till lek och lärande - och bildar en helhet.  

Språklig stimulans och utveckling

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, (Lpfö, 2016 s.10)
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Lpfö, 2016 s.10)

På Ugglan arbetar vi aktivt med språkstimulerande aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla ett rikt ordförråd. Vi förespråkar böckernas värld, då vi anser att böcker är en guldgruva att hitta, analysera och reflektera över både gamla och nya ord. På samlingarna - men också under vardagen - rimmar vi, sjunger, berättar sagor/ramsor och pratar med barnen. Pedagogerna ska fungera som förebilder och sätta ord på föremål och händelser som barnen möter. Vi arbetar medvetet med hur vi talar till och om varandra. Den språkliga utvecklingen ligger till grund i läroplanens alla mål. En dag på förskolan består av oändligt många spännande, intressanta och lärorika samtal. Vi arbetar med flerspråkighet där barnen ges möjligheten att ta del av en större värld. För att synliggöra det språkliga, strävar vi efter att göra barnets röst hörd i både aktivitet och verksamhet. Vi uppmuntrar barnen att berätta vad de upptäcker, ritar, leker och ser. Vi utmanar barnen genom att ställa vägledande och analyserande frågor - varför, när, hur och var - för att hela tiden utmana dem i den språkliga utvecklingen. Vi kompletterar den språkliga utvecklingen med tecken som stöd (TAKK) för att ge barnen möjligheter att uttrycka sig både verbalt och icke verbalt.

Kreativt skapande 

 • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö, 2016 s.10)

På Ugglan ska vi arbeta för att belysa det lustfyllda i att skapa. Barnen ska uppleva det kreativa skapandet som något meningsfullt där barnen med, i och genom ett kreativt skapande ges möjligheten att reflektera, uttrycka tankar/åsikter och utveckla en tillit till den egna förmågan på många olika sätt: Jag vill, Jag provar, Jag kan.

Vi synliggör det kreativa skapandet genom att erbjuda barnen fritt material att skapa med i vår maker hylla och målarrum. Vi synliggör barnens kreativa processer genom att dokumentera på unikum, avdelningen och i hallen. Då öppnar vi upp möjligheter för barnen att kunna reflektera och utmana sig vidare i sitt egna och gemensamma lärande.

Andra kreativa former som vi synliggör är musik, drama och dans. Vi lyssnar in barnens intressen för skapande, och anpassar lärmiljö därefter. Vi erbjuder barnen flera tillfällen under dagen att röra på sig till musik. Vi tillför också material för t.ex. utklädning.

IKT

 • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö, 2016 s.10)
 • Utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktning. (Lpfö, 2016 s.10)

IKT i förskolan innebär att förberedda barnen på den digitala världen. Vi arbetar för att ge barnen en förståelse för vad digitalisering kan innebära nu och i framtiden. Vi använder ipaden dels för att lära barnen hämta kunskap samt att arbeta med kreativa utmanade appar. Apparna har pedagogiska syften t.ex. matematik, programmering, skrivförståelse etc. Som en grund för förståelse för programmering, arbetar vi analogt. Analog programmering innebär att man inte använder digital teknik. På Ugglan arbetar vi med analog programmering  b.la genom dans eller lekar, där man följer förutbestämda instruktioner. 

På Ugglan möter barnen den digitaliserade världen genom koder. Barnen är med och tillverkar QR koderna som de själva kan läsa av med iaden. Tillsammans med barnen kommer vi att utforska appar som Imovie och Green Screen.

Miljö och hälsa

 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, (Lpfö, 2016 s.10)
 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö, 2016 s.10)
 • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö, 2016 s.10)

På Ugglan arbetar vi för att väcka barns intresse och nyfikenhet för sin närmiljö, olika kretslopp och hur natur, samhälle och människa påverkar varandra. Vi synliggör genom att arbeta mot en hållbar utveckling, detta gör vi bland annat genom vår fina fredag; där barnen hjälps åt att sortera, laga material, tvätta leksaker och städa sin avdelning. Barnen får inflytande då de plockar fram nytt material och kommer med idéer för att ändra i lärmiljöerna. Vi gör barnen uppmärksamma på vår natur, hur man tar hand om sin närmiljö och djuren. På Ugglan återanvänder vi material som vi bland annat lägger i vår maker hylla.

På Ugglan har vi olika former av rörelseaktiviteter under dagen för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för sitt eget välbefinnande och hälsa. Vi synliggör detta genom att vi har gymnastikstunder, dans, rytmik och rörelse för att stimulera och utveckla barnens motorik, kroppsuppfattning och lära känna sin egen kropp. Barnen är aktiva och rör sig mycket utomhus, där de klättrar i berg och springer.

Matematik

 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö, 2016 s.10
 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö, 2016 s.10)
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Lpfö, 2016 s.10)

Matematik är ett oändligt stort och brett kunskapssökande begrepp. Det är detta vårt pedagogisk uppdrag handlar om, att synliggöra matematiken i alla dess former. Matematik ska vara spännande, nyfiket, intressant men framför allt roligt att lära.

På Ugglan arbetar vi medvetet för att barnen ska känna hur lärorikt och lustfyllt matematik kan vara. Vi gör detta i pedagogiskt planerade aktiviteter, i vardagen och i den fria leken. Vi strävar efter att fånga spontana matematiska stunder. Vi vill väcka en nyfikenhet hos barnen att undersöka matematikens värld hela tiden, varje dag. Vi arbetar medvetet för att göra barnen nyfikna på vad matematik är, hur den används idag och i framtiden och i vilket syfte det har för vårt samhälle. Vårt pedagogiska uppdrag är att genom lustfyllda aktiviteter göra barnen medvetna om allt vad matematik är:

 • Antal och mängd
 • Storleksbegrepp
 • Siffrors olika betydelser
 • Lägesord och riktning
 • Mönster
 • Turtagning
 • Tidsuppfattning
 • Rumsförståelse
 • Geometri
 • Addition och subtraktion
 • Instruktioner och följa mönster
 • Problemlösning

Naturvetenskap

 •  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, (Lpfö, 2016 s.10)
 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö, 2016 s.10)
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, (Lpfö, 2016 s.10)

Naturvetenskap i förskolan fokuserar på att göra barnen medvetna om naturens olika fenomen, fysikaliska processer, växter och djur. Vi vill väcka barns intresse till att lära känna sin omgivning och skapa möjligheter till en djupare förståelse för varför saker och ting är som dem är. Vi synliggör naturvetenskapen genom att göra olika experiment - fysikaliska likaväl som att följa processen när ett frö planteras - barnen tar reda på fakta i både böcker och på ipad. Vi utforskar naturen under de fyra årstiderna samt växter och djur.

Fin och grovmotorik

 • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Lpfö, 2016 s.10)

På Ugglan erbjuder vi Montessorimaterial, där varje material har ett eller flera syften för barns lärande och utveckling. Montessorimaterialet är format på ett sätt att barnen utvecklar och utmanas i sin finmotorik samtidigt som de utvecklar materialets grund syfte t.ex följa mönster. Vi erbjuder utmanande och stimulerande aktiviteter där barnen får arbeta med hela sin kropp t.ex rytmik och gymnastik.

Dokumentation och Unikum

Varje barns utveckling och lärande ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Lpfö, 2016 s.14)

På Ugglan synliggör vi barns utveckling och lärande genom;

Unikum - En portal där vårdnadshavare tillsammans med barnen kan läsa vad barnen gjort på Ugglan under veckan. 

Lärloggar - Barnen kan tillsammans med vårdnadshavare ta del av individens utveckling och lärande

Bild och text i hallen och på avdelningen - Att dokumentera med bild och text i verksamheten, öppnar upp möjligheter för barn att se tillbaka på ett lärande.  Tillsammans med kamrater, pedagoger och vårdnadshavare kan barnen analysera och reflektera över sitt eget lärande. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: