Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skogsdjur

Skapad 2018-02-09 08:54 i Vintrosa förskola Örebro
Vi lär oss om några vilda djur som finns i Sverige. Räv, björn, ekorre, igelkott, småkryp och skogsmus.
Förskola
Vi kommer arbeta med olika sätt för att upptäcka och lära oss om svensk skogsdjur. Vi kommer använda oss av skapande, sånger, böcker, mattematik, teknik.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Det började med att vi köpte in djuren till barngruppen. Efter det har intresset och frågeställningarna ökat för våra svenska djur.

Barnens intresse är att se djuren, hur stora/små de är, hur djuren lever/ bor i skogen, vad de äter och mycket mera.

MÅL

Målet är att barnen ska få en förståelse för vår natur och några av våra svenska skogsdjur.

Att barnen kan veta hur olika djur ser ut,  hur de lever och bor samt vad de äter.

Vi vill också utveckla barnens språk och nyfikenhet på olika djur.

DOKUMENTATION

Tillsammans med barnen använder vi oss av lärplattan och tar kort och filmer som vi lägger på unikum.

Vi använder oss av olika tekniker i skapande.

Vi läser böcker om djuren.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar vid varje planering.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: