👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik Granen

Skapad 2018-02-12 15:25 i Björkbackens förskola Bollnäs
Förskola
Planering matematik granen

Innehåll

Nuläge

Barnen leker matematiska lekar. De använder, ser och beskriver med ord geometriska former, sorterar, löser problem tillsammans, tränar turtagning, ser antal och mängd,

Tallen har använt årshjulet i sin verksamhet med samtliga barn. Många av barnen har fått intresse för datum, tid och årstider samt lärt sig mer om följden av veckans dagar och benämningen ordningstal. Genom denna aktivitet vid samlingen har många sett fram emot detta tillfälle och många har deltagit i aktiviteten.

Kotten och Granen har arbetat med mängd och volym, Genom att hälla och ösa bl.a. vatten, sand, snö och ris har barnen fått ett utökat intresse och en nyfikenhet för mängd och volym.

 

Mål

Talraden 0-9 och siffrorna 1-5. Förståelse för antalet, siffrans utseende och ordingsföljden.

Utöka barnens förståelse och användande av matematiska begrepp.

Utveckla barnens intresse för att undersöka, samtala om och reflektera kring matematiken och matematiska problemlösningar.

Ge barnen nya upplevelser och utmaningar i matematik genom digitalisering.

Utmana och utveckla barnens användande av lärplattor i undervisningen.

 

Syfte

Att barnen ska få en ökad förståelse för koppling mellan talradens och siffrans form.

Spela mer sällskapsspel där begrepp, siffror, turtagning. där barnen lär sig tillsammans

Vi ska utmana och utveckla barnens användande av lärplattor.

 

Genomförande    

Vi vill bli bättre på att introducera materialen för barnen. Tex spel, teknikmaterial osv för att barnen ska få rätt möjlighet att använda dem.

Skapa tillfällen så att barnen kan göra planer för ett arbete och reflektera över hur det kan bli, hur det blev och förväntningar de har.

Att träna på att berätta och förklara hur de vill lösa ett problem.

Göra beskrivningar och ritningar.

Utveckla både inne och utemiljö med tillgängliga och utmananande materia.

Utmana och utveckla barnens användande av lärplattor i undervisningen.

Arbeta med siffror, talrad och femkamraterna.

Arbeta med volym och tid genom bla experiment med NTA, mätglas, timglas, klockan och tidsrymd.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar kontinuerligt genom observationer, lärloggar och bloggar.

All personal dokumenterar.

 

Ansvar

All personal ansvarar.

 

Uppföljning

Vi gör en utvärdering i Juni och december 2018

Efter December-18 upprättar vi en ny handlingsplan i matematik för pedagogerna..

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016