👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen i Blå grupp 17/18

Skapad 2018-02-14 12:53 i Stråketskolan Uddevalla
Undervisningen ska syfta till att du utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Motorik
En förmiddag i veckan vecka flyttar vi ut undervisningen i naturen för att följa årstider och vädertyper samt utveckla våra kunskaper om människa, djur och natur. Därigenom ges du förutsättningar att samspela med naturen och din omgivning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

Dina kunskaper om:

* de fyra årstiderna.

* människa, djur, växter och natur.

* bakning och matlagning och olika metoder för det.

Din förmåga att delta/medverka i att:

* planera och genomföra olika aktiviteter i naturen.

* genomföra fältstudier och experiment.

* kommunisera genom att använda  ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Bedömning - vad och hur

Dina kunskaper

* om de fyra årstiderna. Namnge och känna till någon årstid.

* olika vädertyper och dess påverkan.

* växter och djur.

* samspelet människa och natur.

* bakning och matlagning och olika metoder för det.

Din förmåga att delta/medverka i att:

* kommunicera genom att använda  ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

* genomföra olika aktiviteter i naturen.

* följa allemansrättens grunder

* genomföra fältstudier och experiment.

 

Vad gör vi ?

* Vi går ut i naturen, oavsett väder, minst 1 gång/vecka

* Vi observerar tillsammans vad som kännetecknar aktuell årstid och vad som händer i naturen.

* Alla elever gör en "Naturbok" under läsåret.

*  Vi ser på olika naturfilmer.

* Arbetsblad med stöd av bilder.

* Enklare experiment och plantering av fröer.

* Vi gör olika uppdrag i naturen kopplat till färg, form, storlek och antal.

* Matlagning på stormkök och över öppen eld/grill.

* Dokumentation och redovisning av arbetsprocesser med hjälp av bilder eller annan AKK.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9