Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 4

Skapad 2018-02-16 08:05 i Furuhällsskolan Härryda
Pedagogisk planering för arbetsområdet kristendom i åk 4.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå över livets stora frågor som exempelvis vad händer efter döden och vad är meningen med livet? Finns det något gudomligt? Hur har religionen påverkat samhället genom historien? I det här arbetsområdet om kristendomen kommer vi att fördjupa oss i bland annat dessa frågor. Arbetet pågår under veckorna 8-13.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Det här ska du lära dig.

 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
 • redogöra för kristna högtider och traditioner samt varför de firas
 • hur bibeln är uppdelad
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
 • delta i diskussioner kring religion och olika livsfrågor
 • delge andra dina åsikter kring vad som är rätt och fel i etiska frågor samt respektera kamraters synpunkter
 • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att utgå från läroböckerna "Upptäck Religion", "Utkik Religion"  och sidan so-rummet.se där vi läser, jämför och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa i såväl mindre som större grupper.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter.

Vi ser på filmer om kristendomen.

Dessutom tränar vi på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord, göra tankekartor och återberätta faktan med sammanhang.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner.

Du kommer att få diagnostiska uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: