Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal geografi

Skapad 2018-02-18 18:15 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Geografi för årskurs 7 vt 2016. 
Grundskola 9 Geografi SO (år 1-3)
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Livsmiljöer

 

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 •  

Så här kommer vi att arbeta

Arbetsperiod: vecka 8-11. Genomgångar, filmer och diskussioner startar upp varje pass. Varje elev gör en fördjupning om ett av de globala målen som redovisas i liten grupp. 

 1. Välj ett av FN:s globala mål (6, 7, 13, 14 eller 15)
 2. Läs in dig på ämnet i olika källor.
 3. Gör en problembeskrivning kopplat till målet och samla fakta om målets syfte, hinder och möjligheter.
 4. Undersök hur målet berör dig i ditt liv och i ditt närsamhälle.
 5. Skriv en rapport enligt följande:
 • Inledning med problembeskrivning kring det valda målet samt målets syfte.
 • Avhandling där du undersöker problemets orsaker samt hinder och möjligheter (lokalt och globalt) för att nå målet.
 • Sammanfattande diskussion med slutsatser, reflektioner och framåtblickande.
 • Källförteckning

Vecka 8: Uppstart

Vecka 9: klar med faktasamlande

Vecka 10: Respons och bearbetning 

Vecka 11: färdigställa och redovisa

Utveckla genom att

- beskriva orsaker och konsekvenser i flera led

- lyfta fram samband (hur förhållanden påverkar varandra)

- hitta olika perspektiv som ger en mer komplex och nyanserad bild

- jämföra människors olika förutsättningar

- använda statistik och kartor för att förtydliga det du berättar om

 

Matriser

SO Ge
Geografi

E
C
A
Förmåga 1
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Förmåga 2
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
Förmåga 3
Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier,metoder och tekniker.
Förmåga 4
Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: