Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empatiskt ledarskap

Skapad 2018-02-19 09:39 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
" Vi menar att ledarskap och empati alltid behöver gå hand i hand för att skapa goda förutsättningar till lärande och utveckling för både gruppen och individen."

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi vill utveckla vår förmåga att tänka och handla utifrån ett empatiskt ledarskap, både gentemot barnen, men också våra föräldrar. Vi kommer att fokusera på att ge barnen goda förutsättningar för att samspela med individer i olika åldrar. 

Så här ska det gå till

Vi lägger fortsatt stor vikt vid att skapa goda relationer med barn och föräldrar

Vi finns nära barnen och tänker utifrån de reflekterande frågorna i uppkomna situationer

Reflekterande frågor:

- Hur upplever barnen den här situationen?

- Vad uttrycker de med sina reaktioner?

- Vad kan deras beteende lära oss om deras förutsättningar och behov?

- Hur kan vi möta det behovet?

- Vad behöver vi förändra/utveckla/göra bättre i de här situationerna?

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi reflekterar och diskuterar tillsammans på våra avdelningar. Skriver ner i punktform för att synliggöra för oss själva.

Hur blev det?

- Då vi mer aktivt har tänkt i våra dialoger med barnen att använda "Jag-form" ( - Jag ser att...,Jag skulle vilja..., Jag blir..., Vad tänker Du... Hur blev det så här tror Du... Vad ville Du...), tycker vi oss märka att barnen öppnar sig mer och kan så smått sätta ord på vad de tänker och känner. Barnen är mer villiga att vara med i skapande av positiva och konstruktiva lösningar på situationer som är svåra.

- Vi upplever det som att barnen har förstått att vi är intresserade av deras tankar och upplevelser, och vill hjälpa dem. Då barnen har denna "Boost-känsla", vi har byggt upp ett "plus-konto", de märker att vi är intresserade och bryr oss om deras tankar, så kan de också acceptera att de ändå inte alltid kan få göra som de vill.

- Vi försöker tänka på att ännu mer förstärka positivt och framhäva positiva handlingar som barnen gör även i situationer då det inte är problem.

Vi arbetar hårt för att skapa välfyllda "pluskonton".

- Vi lägger mycket ansträngning i att lära oss/läsa av varje barns personlighet och behov av bemötande, för att ha så rätt ingång och arbetsmetod för varje barn som möjligt, i konflikter eller "svåra stunder/ledsenhet".

- Vi tänker mer på att "skippa prestige". Vad är viktigt i stunden och vad kan jag faktiskt släppa efter på?

- Vi har satt upp ett papper på ett köksskåp med 8 punkter att tänka på för att nå framgång i empatiskt ledarskap, för att vi lätt ska kunna fräscha upp minnet.

- Vi känner tydligt att de få dagar vi är full barngrupp, och de barn som har behov av lite "extra" är hos oss, har vi pedagoger svårare att räcka till och vara "avstressade". Att vara lugn och harmonisk i grunden är en förutsättning för att kunna tillämpa det empatiska ledarskapet fullt ut i så många situationer som möjligt. 

I de stressade perioderna kan vi ibland diskutera kring hur vi hanterade uppkomna situationer och konstatera att vi inte helt lyckats lösa det enligt de empatiska tankegångarna. Vi tar hjälp av varandra för att få tips och för att se det ur ett annat perspektiv. Men bara att kunna identifiera dessa ser vi ändå som ett led i vår fortsatta utveckling mot empatiskt ledarskap! 

 

 

"Vänta med att reflektera över vad som behöver göras. Fråga istället vad det var barnet ville, vad som utlöste själva händelsen. Visa respekt för barnets vilja och upplevelse, det vill säga de gränser och behov som barnet försökt uttrycka. Med hjälp av din medkännande närvaro skapar du en "trygghetszon" där barnet kan bearbeta sina känslor och få möjlighet att beskriva sin vilja och sina behov. Först därefter är det möjligt för barnet att börja tänka på andra alternativa sätt att hantera det som har hänt." (Olsson Newman 2017)

 

Analys

-Det är ett förändringsarbete även för barnen. Nu arbetar vi med att få dem att sätta ord på sina känslor och det tar tid att lära sig det, både för barnen, men även för oss.

Vi ser tydligt att då vi har många barn i gruppen är det svårare att ”hålla i” det empatiska ledarskaps- tänket. Barnen har mer intryck att förhålla sig till och vi vuxna känner att det i takt med att stressen ökar och möjligheten att tänka efter före minskar, så blir det svårare att upprätthålla en hög kvalité i detta avseende.

Vi tycker att vi i högre utsträckning  är medvetna om i vilka situationer vi kan göra förbättringar, och då finns ökad möjlighet för att det blir så.

Vad behöver nu utvecklas?

Vi fortsätter att jobba vidare med ovanstående då vi känner att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter

 

 

Källförteckning:

Olsson Newman 2017// Empatiskt ledarskap-Samspel i barngruppen// Natur & Kultur

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: