👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B

Skapad 2018-02-19 19:12 i Vasaskolan Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Det kommer även att ges många tillfällen till att resonera matematik; enskilt, och i par och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • talen 13-20
 • problemlösning
 • addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • mäta med egna mått och enheten centimeter
 • fyrhörning, triangel och cirkel
 • punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • tiotal 10, 20, 30…till 100
 • dubbelt och hälften
 • jämna och udda tal
 • ental och tiotal
 • talen 0-100

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen: modell, hel timme, halv timme, timvisare, minutvisare, höger, vänster, medurs, oval, ytterligare, uppdelning, ental, tiotal, summa, hälften, dubbelt, differens, andra, tredje, ensiffrig, tvåsiffrig, vågrät, lodrät, diagonalt, spann, längd, höjd, bredd, punkt, linje, sträcka, hörn, fyrhörning, addera, subtrahera, jämn, udda, ental, tiotal.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Hur ska vi lära oss detta?

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken samt med stenciler
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp

Hur du får visa vad du kan:

 • i det dagliga arbetet
 • i gemensamma diskussioner 
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • genom diagnoser

 

Vad som kommer att bedömas:

I slutet av varje kapitel görs en summativ diagnos. Efter detta fylls matris nedan i.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B

Du kan:

Kapitel 1
Talen 13-20 och klockan.
Räkna, rita och skriva talen 13-20.
Klockan, hel timme
Klockan, halv timme
Begreppet "om en timme".
Kapitel 2
Problemlösning och addition med tiotalsövergång.
problem-lösning
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
huvud-räkning
tiokompisar
Kapitel 3
Subtraktion med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
huvud-räkning
Sambandet mellan addition och subtraktion.
mönster och talmönster
skriva uppgifter matematiskt
Kapitel 4
Geometri och mätning.
Mäta med egna mått och enheten centimeter.
Fyrhörning, triangel och cirkel.
Punkt, linje och sträcka.
Symmetri.
Hörn, sida, vinkel
Kapitel 5
Taluppfattning och samband.
Tiotal 10, 20, 30… till 100.
Dubbelt och hälften.
Jämna och udda tal.
Ental och tiotal.
Talen 0-100.