Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2018-02-20 09:56 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Generativ fråga: Vad skulle hända om alla bin dog ut?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Kunskapen är viktig för att eleverna ska känna till vad som händer i naturen under olika årstider.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Elevinflytande - Eleverna får vid starten av arbetet vara med och önska hur de vill arbeta med arbetsområdet

Sociala färdigheter - Grupparbete om olika bin

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Miljöperspektiv - hur viktiga våra pollinerare är och vilket ansvar vi har för att skydda dem.

Historiskt perspektiv - växters namn och dess uppkomst

Vad ska eleven förstå efteråt?

Att djur och växters samspel i naturen är livsviktigt för naturens fortlevnad.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Lgr2017, s. 160).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: brännhår, fjäll, naturtyp, näringsrik, äng, hösnuva, nektar, pistill, pollen, pollenallergi, pollinerare, ståndare, steklar, arbetsbi, bikupa, bisamhälle, drönare, nektar, kamouflage, larv, nymf, mask, puppa, fotosyntes, grodd, gödsel, hjärtblad, koldioxid, kolhydrater, konstgödsel, näring, rot, stam, flyttfågel, holk, ruva

Eleven ska kunna följande fakta: exempel på några arter av blommor, hur en pollinering går till, exempel på några pollinerare, hur bisamhällen fungerar, insekternas livscykel, skillnad mellan mask och larv, vad fotosyntes innebär, varför fåglar sjunger, skillnad mellan snäcka och snigel

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: läsa faktatext och svara på frågor till, se på film och sammanfatta genom att skriva, rita eller diskutera, utföra undersökning genom att följa instruktion, planera enkla undersökningar och dokumentera, söka fakta och välja ut det viktigaste att skriva stödord om, återberätta utifrån stödord.

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vad skulle hända om alla bin dog ut? Hur samarbetar växter och djur i naturen? Hur kan en brännässla skada oss? Vad är ogräs?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Svar på frågor i aktivitetsboken,  sammanfattningar från filmer, dokumentation av undersökningar, diskussioner

Summativ bedömning: Diagnos 5

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Eleverna gör arbetsblad 1 - "Rita och skriv om våren och sommaren" där de får visa i bild och skrift allt de känner till om vad som händer på våren och sommaren.

 

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Elevernas förkunskaper kollas med arbetsblad 1
Gemensam läsning av texter i grundboken och svarar på frågor om texten i aktivitetsboken
Högläsning av sagor som handlar om växternas namn och historia (Barnens flora)
Dissekering och studerande av blommor med lupp, sätter in olika blommors delar på arbetsblad
Leta fakta om olika bin och deras uppgifter. Eleverna får ansvar för att i grupp ta reda på fakta om olika bin (drottning, drönare, arbetsbi, flygmyror, larver) i smågrupper och sedan berätta för varandra i expertgrupper.
"Bygga" fjärilar och måla med kamouflage-täckning
Eleverna får så och odla bönor i grupp. Samtidigt görs experiment med att få en grodd på ett frö som sätts upp och ner i jorden. 
Grupperna dokumenterar med serieteckning hur deras frö grodde
Ser på film om pollinering och ritar serieteckning för att sammanfatta
Ser på film om humlor som pollinerare och skriver sammanfattning utifrån gemensamma stödord

 

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Placering i klassrummet - bänkar i 4-grupper möjliggör för samarbete
Skolskogen

Följande material och tekniker används: 

Koll på NO åk 4 (grundbok, aktivitetsbok, lärarhandledning)
Arbetsblad 1 - "Rita och skriv om våren och sommaren" 

Arbetsblad 2 - "Blommans delar"

Arbetsblad 6-8 - "Odlingsförsök"

Bönfrön, jord, genomskinliga plastglas, luppar

Barnens flora 

Styft papper + garn + färgpennor till bygge av fjärilar

Filmer: "Smalltalk Diaries: Pollinators" och "Från pollination till fröspridning" på SLI

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Vår och sommar

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Pollinering
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Fotosyntesen
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Insekters livscykel
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Fågelsång
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: