Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2018-02-20 10:14 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Generativ fråga: När jag kan behöva räkna med decimaler?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Kunskapen är viktig för att vi ska kunna utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Elevinflytande - Eleverna får påverka genomgångarna genom att dela med sig av sina förslag på lösningar och metoder. Eleverna får ibland välja att samarbeta eller arbeta enskilt.

 

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Internationellt - Detta matematiska system följer alla i hela världen som använder samma siffersystem som oss

Vad ska eleven förstå efteråt?

Att decimaltal är en del av en hel och hur bråk och procenttal hänger ihop med decimaltal.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11, s.57).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: decimaltal, decimaltecken, heltal, tiondel, euro, cent, öre

Eleven ska kunna följande fakta: sambandet mellan bråk och decimaltal, hur siffrans placering avgör värdet, hur cent och öre hänger ihop med euro respektive kronor, nollans betydelse beroende på placering i decimaltalet

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Skriver och läser decimaltal på olika sätt, som tiondelar, hundradelar eller utifrån givna liter eller deciliter. Genomför beräkningar med decimaltal

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

När jag kan behöva räkna med decimaler?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kan växla mellan decimalform och bråkform och vet att samma tal kan uttryckas på båda sätten

Kan avrunda tiondelar till närmsta heltal

Kan jämföra och storleksordna decimaltal samt volymer

Kan göra enhetsbyten mellan volymenheter, euro-cent och krona-öre

Kan addera och subtrahera decimaltal

Förstår positionssystemet och hur siffrans placering avgör värdet

 

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Individuellt arbete i matteboken och med läxor, diskussioner vid genomgångar

Summativ bedömning: Diagnos

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Diskussion vid uppstart, eleverna får lösa exempel-uppgift individuellt på whiteboard innan genomgång

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Introduktion - Ritar tallinje på tavlan 0-1 där eleverna får försöka sätta ut decimaltal

Gemensamma genomgångar (färdiga genomgångar via digitala lärarhandledningen) där eleverna får vara med och lösa exemplen på sina whiteboard-tavlor

Uppgifter som löses i grupper om 4

Enskilt arbete i matteboken s. 46-93

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Elevbänkar placerade i grupper om fyra för att möjliggöra grupparbete

Följande material och tekniker används: Favorit matematik 4B elevbok och lärarhandledning (även digital)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal

Decimaltal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan växla mellan decimalform och bråkform och vet att samma tal kan uttryckas på båda sätten
Kan skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Kan jämföra och storleksordna decimaltal
Kan göra enhetsbyten mellan volymenheter, euro-cent, kronor-ören
Kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Förstår positionssystemet och hur siffrans placering avgör värdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: