Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi (kol)

Skapad 2018-02-21 11:02 i Duveds skola Åre
Grundskola 8 Kemi
Kol kallas även kallad den organiska kemin är något som berör oss alla på flertalet olika sätt. Hur? Ja det får du veta inom detta område.

Innehåll

Kolets kemi. Även kallad organisk kemi. Detta är ett område som i stort sett har påverkan på hela vårt liv. 

Du kommer under detta kapitel få lära dig om kolets olika funktioner och variationer. 

 

Varför?

Du skall utveckla en kunskap om kolets kemi och de olika sammanhangen där det förekommer i vår omvärld. Du skall lockas till en nyfikenhet att upptäcka vidare på egen hand. Genom den undervisning du får i skolan skall du få grundläggande kunskaper för att själv upptäcka vidare de flertalet områden som berörs av kolets kemi. Du skall ges möjligheten att lära dig olika kemiska begrepp, metoder och teorier för att själv kunna förstå och utveckla din bild av omvärlden utifrån ett kemiskt perspektiv. 

 

Vad? 

I detta område berör vi kolets kemi. Även kallad den organiska kemin. Du kommer att få lära dig hur kolets atom är uppbyggd med neutroner, protoner och elektroner, hur dess kemiska föreningar är uppbyggda. Varför kolet är så speciellt. Du kommer att få kunskap om olika kolstrukturer och kolföreningar. Du kommer att få kunskap om dess uppkomst, framställning och hur dessa ter sig. 

Du kommer att få kunskap om kolväten och dess funktioner, variationer och påverkan på vår miljö.

 

Hur? 

Tillsammans går vi igenom de olika områdena, vi pratar om dem, tittar på dem, ritar dem, diskuterar och skapar en förståelse för dess uppbyggnad. 

Du arbetar med instuderingsfrågor (skriftligt) där du repeterar det vi pratat om samt använder dig av kemiboken för att finna ytterligare svar. 

Du kommer att se en film som har med en oljekatastrof att göra för att förstå vidden och dess påverkan. 

Du arbetar själv med en oljekatastrof som du fördjupar dig i. Denna skall du sedan redovisa både skriftlig (till mig) och muntligt i små grupper. 

Du kommer att få ett litet skriftligt prov runt området där du får använda dig av dina egna anteckningar som du fyllt upp med under arbetets gång. 

 

Hur bedömer jag dig?

Du får flera möjligheter att visa på dina kunskaper. 

Genom diskussioner, frågeställningar och övriga samtal inom området visar du på att du har kunskap om området. 

Genom att du förstår hur du skall hitta svar på dina frågor vid instuderingsfrågorna och att du kan sätta delarna i sitt sammanhang påvisar du kunskap om området. 

Genom att du kan samtala och förklara för mig och dina gruppkamrater (vid redovisning) påvisar du att du har kunskap om området. 

Genom att du kan använda dig av dina anteckningar för att söka svar och de svar du ger på provet påvisar att du har kunskap om området. 

Uppgifter

  • Oljekatastrof

  • Oljekatastrof

  • Oljekatastrof

  • Repetitionsfrågor

  • Repetitionsfrågor

  • Repetitionsfrågor

Matriser

Ke
Kemi. Åk 7-9

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Att använda dina kunskaper i kemi för att kunna diskutera, skapa texter och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Kunna samtala om och diskutera kring frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställ-ningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konse-kvenser. I diskussionerna och texterna ställer eleven frågor och framför och be-möter ås¬ikter och argument på ett sätt som till viss del för dis¬kus¬sion-er¬na framåt. Dina texter skrivs med viss anpassning till syfte och mål-grupp.
Kunna samtala om och diskutera kring frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna och texterna stäl-ler eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Dina texter skrivs med relativt god an-passning till syfte och målgrupp.
Kunna samtala om och diskutera kring frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställnings-taganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna och texterna ställer eleven frågor och framför och be-möter åsikter och argument på ett sätt som för diskus-sionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dina texter skrivs med god anpassning till syfte och målgrupp.
Att kunna söka naturvetenskaplig information och granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källor-nas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda reso-nemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Planering
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta syste-matiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomförande
I under¬sökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I undersökningarna använder eleven ut-rustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat och slutsats
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då väl-utvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara fråge-ställningar att undersöka.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
Eleven har grund-läggande kun-skaper om materiens upp-byggnad, oförstör-barhet och om-vandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och be¬skriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kun¬skap¬er om materiens up¬p-byggnad, oförstör-barhet och om-vand¬lingar och andra kemiska samman¬hang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens upp-byggnad, oförstör-bar¬¬het och om-vandlingar och andra kemiska samman¬hang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande org¬a-nismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemis¬ka samband i naturen.
Eleven kan föra ut-vecklade och relativt väl unde-rbyggda reso-nemang om kemiska processer i levande org¬a-nismer, mark, luft och vatten och visar då på för-hållandevis komp-lexa kemiska sam-band i naturen.
Eleven kan föra välut¬vecklade och väl under¬byggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemikalier och kemiska processer i vardagen och i samhället
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiom-vandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Energi och naturresurser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och natur-resurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Eleven för utvecklade och relativt väl under-byggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och be-gränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnads-villkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: