👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 6, 7 och 8 - "Tal", "Bråk" och "Procent"

Skapad 2018-02-22 20:04 i Hallenskolan Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matte Direkt Borgen 5B"
Grundskola 5 Matematik
I de här kapitlen kommer du att arbeta med tal, bråk och procent. Vi kommer att ha problemlösning på torsdagar i de olika momenten där vi använder olika strategier för att lösa uppgifterna. Vi kommer att träna på att jämföra bråktal och omvandla decimaltal till procent.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med kapitel 6 ska du kunna

- veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14+8*4

- kunna räkna division med minnessiffror

- förstå vad som menas med negativa tal

- kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal

- kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2

Matteord - prioriteringsregeln, rest, negativa tal, likhetstecknet

 

När du har arbetat med kapitel 7 ska du kunna

- skriva en halv med olika bråk

- jämföra och storleksordna bråk

- räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18

- skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Matteord - bråk, bråkplank, del av antal

 

När du har arbetat med kapitel 8 ska du kunna

-En hel är lika med 100%, En halv är lika med 50% och en fjärdedel är  lika med 25%

-Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.

-Dela upp det hela, 100% i olika procentsatser.

-Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två  halsdukar och tre mösso

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

 

Genomförande

 • Vi kommer ha genomgångar i helklass på alla nya moment som tas upp i kapitlet
 • Vi kommer att lösa uppgifter tillsammans i helklass på tavlan och ha diskussioner om vad vi gör i varje steg av uträkningarna
 • Eleverna kommer få räkna enskilt i sina matematikböcker
 • Vi kommer återkommande varje vecka ha problemlösning i mindre grupper

Bedömning

Du kommer att bli bedömd hur väl du klarar ovanstående mål; både muntligt, skriftligt, genom diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav åk 5

Insats krav
Godtagbara
Mer än godtagbara
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriva matematiska begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Olika uttrycksformer
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Matematiska resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Redovisningar
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.